1356. 7. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


DRŽTE SE MNE


Přeji si, aby všechny mé děti chodily ve větší vzájemné lásce, neboť je to má přirozenost, která se ve vás projevuje, když tak jednáte. Cožpak jsem neřekl v mém Slovu: Podle toho vás všichni lidé poznají, že jste moji stoupenci, když máte lásku jeden k druhému. A je tomu tak.

Čí stoupenci jste, když nechodíte v mé Lásce? Neboť pak vás nepřítel může použít pro své zlé potěšení, když se nepodřídíte mé vůli a nechodíte po mých cestách, a pokaždé, když vás k tomu zneužije, zaséváte návrat zla do svých vlastních životů, mé drahé děti. Přeji si, abyste žily šťastně a svobodně ve Mně, ale to vyžaduje, abyste chodily po mých cestách.

Nepřítel nyní přichází, aby vyzkoušel mnoho z vás novými způsoby v novém času zkoušek, abyste mohly být zušlechtěny, kvůli mým záměrům na této Zemi. Některé z vás tyto zkoušky nepřežijí, protože podlehnou touhám svého těla, a tím, že se vrátí na cesty hříchu, budou zničeny.

Mé děti, přeji si, abyste setrvaly na mých cestách a odevzdaly se Mi v tomto zdokonalování, ale když budete spěchat k útěchám svého těla, zničí vás skrze váš hřích.

Žijete v těžkém čase, kdy dochází k mnoha přechodům a změnám. Občas pocítíte nejistotu. Utíkejte ke Mně kvúli stabilitě, protože Já se neměním. Držte se Mne kvůli vaší bezpečnosti, neboť Já vás nezklamu. Jděte těsně u Mne a neztratíte svou cestu, protože Já vás nepovedu na nesprávné chodníčky.

Mnoho z toho, co víte, se nyní otřásá a vy sledujete v nejistotě, kam až se to rozvine. Neupírejte svůj zrak na svět, mé děti, ale na Mne, svatého z Izraele, neboť Já jsem již nařídil, jak to skončí a má obrovská moc vám pomůže.

Držte se Mne a nebojte se, neboť vás miluji trvalou Láskou a vaše dny jsou v mých rukou. Jsem skutečně schopen vás vést a chránit v tomto čase, dokud nepřijdete ke Mně domů.

Ježíš


Jan 3, 35: Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.

Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Gal 6, 7-8
7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8: Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.

Ml 3, 6: "Já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými."

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Ž 89, 18: neboť ty jsi leskem jejich moci; tvou přízní se náš roh zvedá.

Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství."

Ž 31, 14-15
13: Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba.
14: Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život.
15: Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh."
zpět