1357. 8. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS OTŘESŮ JE U VÁS


Mnoho z mých dětí pocítilo, že se uvnitř třese. Mnoho jich mělo vize a sny o otřesech a věcech, které byly otřeseny. Otřesy jsou nyní zde a stále přicházejí, mé děti, protože čas otřesů je u vás.

Vše uvnitř člověka bude otřeseno do základů. Jestli je nevěřící, bude se třást strachem.

Ti, kdo chodí po mých cestách, se budou třást pomazáním mé obrovské moci na jejich životech, a v této době vyjdou a vykonají velké činy v mém jménu. Svět je také otřesen – tím, co přinese budoucnost.

Budoucnost každého člověka a národa je v mé ruce a Já vynesu soud podle vašich skutků. Ti, kdo si myslí, že nevidím jejich hříchy, se mýlí. Ti, kdo si myslí, že Mi na tom nezáleží, se mýlí. V obou případech Mi na tom záleží a vidím – jak vás, tak i vaše skutky.

Mnozí ve světě nevidí čas na duchovních hodinách. Mnozí si nepřejí být vyrušováni ze svých světských potěšení a svých pozemských aktivit. Nemají čas pro Boha, který je stvořil, který vyměřuje jejich požehnání a jejich další dech života. Nevidí, že je to má mocná ruka, která jim dovoluje užívat si svých potěšení, jimž se oddávají.

Ach, člověče, který na Mne nemáš čas, svět se stal tvým bohem a ty mu musíš sloužit, i když v přicházejících dnech budeš toužit po Mně. Budeš ke Mně volat ve svém strádání a budeš si přát Mě poznat, ale okolnosti v té době ti ztíží se něco o Mně dovědět.

Proč chodíte za bohy ze dřeva a z kamene, kteří vás nemohou zachránit, ani ochránit před tím, co přichází? Proč uctíváte to, co vidíte, co se rychle obrátí v prach a co si nemůžete odnést z tohoto času?

Ježíš


Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Ez 38, 19: A promluvím ve svém rozhorlení, v ohni své prchlivosti: Jistojistě přijde v onen den na izraelskou zemi veliké zemětřesení.

Řím 2, 3: Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?

Jr 17, 10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

Da 5, 23: Ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.

zpět