1360. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


OKNO MÉ MILOSTI


Už jen skulina zůstává, než se zavře okno mé milosti.

Ti, kdo nepřijmou mou velkou oběť dřív, budou pak snášet velké potíže, aby tak učinili. Volám je nyní.

Je čas pro mé služebníky, mé svědky a mé proroky, aby povstali a volali ztracené, aby byli zachráněni. Ať už jste kdekoli, úpěnlivě vás žádám, abyste dělali tuto práci. Čas vypršel, a ti, kdo Mě v tom neposlouchají, přijdou o tuto příležitost ve prospěch jiných, ochotnějších, než jsou oni.

V mých očích je to velmi vážná věc. Miliony těchto ztracených duší brzy půjdou do místa věčného trápení, v té temné noci.

Ježíš


Jan 9, 4-5
4: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."

1Kor 3, 6-9
6: Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst;
7: a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
8: Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu.
9: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.

1Kor 15, 57-58
57: Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
zpět