1364. Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VARUJ JE


V neděli ráno, 8. listopadu jsem šla na procházku se svými psy a mluvila k Pánu. Zeptala jsem se Pána, co chce, abych připravila pro můj audio pořad na tento týden.

V duchu se mi otevřela vize, v níž jsem viděla lidi po kolena v hustém bahně. Pán mi ukázal, že husté bahno byl jejich hřích a že tam uvízli – nemohli se pohybovat (nepřítel je držel v zajetí).

Ukázal mi, že jsou zaklesnutí ve svém hříchu a že se nemohou osvobodit a (následovně) Jej nemohou uslyšet, což mě velmi rozesmutnilo.

Moji lidé, kteří odmítají opustit své hříchy, ulpívají na tom, co je nakonec zničí. Lpějí na svém hříchu a ve svém hříchu uvíznou, dokud nepřijde zkáza. Až nechám dopadnout mé soudy, zemřou tam.

Mnozí z nich mají znalosti, dcero, jak se osvobodit, ale dali přednost svým hříchům přede Mnou.

Co jim mohu říct, Pane, když už to vědí?

VARUJ JE.

Varuj je, že zhouba přichází a Já pomohu těm, kdo jdou se Mnou a snaží se zcela činit mou vůli. Ale těm, kdo místo Mne si zvolili svůj hřích, nepomůžu. Vydám je bohu, kterého si vybrali.

Je to jejich volba, ne moje, která je zničí.

Vždy to tak bylo - lidé touží udržet si svůj hřích a také mít Mě a všechny výhody, které přináším, ale nemohou mít obojí – Mne a svůj hřích.

Ježíš

Poznámka: ačkoliv mi Pán ukázal lidi uvízlé ve svém hříchu a nemohoucí se osvobodit, důvod, proč se nemohou osvobodit, je to, že se odmítají [z hříchu] vymanit, ne proto, že je nemožné se osvobodit. Dal nám autoritu skrze jméno Ježíš [Mk 16, 17-18]. Jak řekl, lpějí na tom, co je nakonec zničí. Pán nám nikdy neříká, abychom dělali něco, co nám nedovolil.


Jak 4, 7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

1Jan 1, 8-10
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Mk 7, 23: "Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."

Gal 5, 16: Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.Poznámka překladatele:
Této tematice se věnuje také poselství paní MBM č. 069 z 19. dubna 2011 v 23:50.

zpět