1369. Poselství Ježíše za dne 17. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ANDĚLSKÁ OCHRANA


Mé děti, budete překvapeny vším, co uvidíte, až do vaší země přijde válka. Až se to stane – když budete ohromeny zlem, které přepadne vaši zemi, pak se modlete. Modlete se vroucně a často. Modlete se ve vaší nebeské řeči. Modlete se bez ustání. Modlete se mé svaté Slovo za vás a vaše rodiny.

Když budete jednat podle mých pokynů, budete obklopeny ochranou andělů. Ti jsou velmi dobře schopní uchovat vás podle mého pověření. Ti, kdo Mě v tom čase budou ignorovat, nebudou mít žádnou ochranu a vy uvidíte mnoho takových, jak padnou.

Ježíš


Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu.
zpět