1375. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 21. listopadu 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

VĚRNÍ NAJDOU ODMĚNU VĚČNÉHO ŽIVOTA


Boží lide:

Jako princ nebeských legií, vám žehnám, Boží lidé!

Historie spásy lidstva byla vždy proniknuta Božím milosrdenstvím, ale lidské stvoření neposlechlo Boží vůli, a tato skutečnost přivedla lidstvo k tomu, aby čelilo následkům zneužití své vlastní svobodné vůle. Přesto člověk nebral vážně lekce minulosti a stále odmítá poslouchat a obrátit se k Bohu.

Lidstvo, zcela slepé, popírá svého Stvořitele, je daleko od dobra a přichystalo si budoucnost na vrcholu velké pýchy, která je v této době ovládá.

Ach, ach, Boží lidé!

Kam vás povedou řeky neposlušnosti?

Je důležité, aby ti, kdo pokračují v duchovním úhlu pohledu, dávali pozor na všechno, co se pohybuje a odporuje Boží vůli.

Současní antikristové, kteří tvoří světovou elitu, rozhodují o osudu lidstva, a proto v této době poskytli ďáblovi tak rozsáhlé probuzení zla.

Této generaci byla odkázána zvláštní láska k Duchu Svatému, aby se lidské stvoření mohlo rozhodnout přijmout dary a ctnosti Ducha Svatého, nutné pro tuto chvíli.

Poslyšte!

Musíte být obráceni a duchovně plně přesvědčeni, že Nejsvětější Trojice si zaslouží "čest, slávu i moc na věky věků" [Zj 5, 13].

Boží lid musí pokleknout před Jménem, které je nad všemi jmény. "Aby před Ježíšovým jménem se sklonilo každé koleno v nebi, na zemi i v hlubinách a každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznával, že Ježíš Kristus je Pán" [Fil 2, 10-11].

Každý musí uprostřed strachu a chvění usilovat o osobní záchranu uprostřed tohoto světa temnoty a musí se rozhodnout sdílet duchovní požehnání s ostatními, aby mohli zachránit svou duši.

Pronásledování bylo udržováno [v mezích], postupně se zvětší, až se s ním setkáte tváří v tvář.

Nebojte se těch, kdo mají důvěru v Pána.

Nebojte se toho, kdo má ušlechtilého, pokorného ducha, opravdovou a pevnou víru, neboť dny se zkracují, aby náš Král a Pán Ježíš Kristus našel své věrné ve dni svého příchodu.

Boží lidé:

Buďte pevní ve víře tváří v tvář sjednocení světa, které není Boží vůlí, ale vůlí světové elity vás ovládnout, svázat vás a minimalizovat lidské schopnosti prostřednictvím zneužité technologie. Lidská stvoření se zakrnělými schopnostmi, se nemohou sama rozhodovat, musí se spoléhat na ty, kteří jim dají rozkazy o tom, co mají konat a jak jednat.

Lidstvo uvítalo modernismy, které se dostavily, vztyčilo idoly, které představují ďábla jako znamení moci zla nad lidským tvorem. Z toho důvodu vás naléhavě žádám, abyste vzývali naši Královnu a Matku modlitbou "Zdrávas, Maria nejčistší, počatá bez hříchu", kdykoli během dne, ale dbajíce na to, že zůstáváte ve stavu milosti, neboť ďábel se vysmívá tomu, kdo ji pronese bez jakýchkoli zásluh.

Pod záminkou současné nemoci, bude lidské tělo pozměněno, a to není Boží vůle. Antikristové světa pošlou další nemoc, takže lidé půjdou do jejich rukou a ochotně se nechají označit pečetí zla.

Lidstvo, aniž by mělo jistotu, že s ním bylo manipulováno, má o tom tušení. Je to Duch Svatý, jenž dává každému schopnost rozlišování a intuici o tom, čemu čelí. Proto se musíte modlit ve stavu milosti, jinak padnete do spárů toho, který přichází: antikrista, tomu, komu slouží současní antikristové.

Boží lidé:

Nebojte se, ale důvěřujte a posilujte svou víru, vytrvalost a jistotu, že Bůh chrání své vlastní, a že věrní najdou odměnu věčného života. Neochabujte ve víře, zůstaňte bez strachu v pochodujícím zástupu, ale se silou Ducha Svatého, s ochranou naší a vaší Královny a Matky, která vás neopustí.

Naše Královna je v čele nebeských armád, aby vás vedla a konala zázraky, je-li to nutné a k podpoře Božího lidu.

Vzpomínková slavnost k narození našeho Krále a Pána Ježíše Krista nebude stejná jako obvykle. Duchovní hlad lidských stvoření ve spojení s nepokojem ve světě a s otřesy Země, budou pobízet lidstvo, aby se probudilo. Znamení a signály budou růst a učiní zřejmou skutečnost, že Varování se blíží a že lidská stvoření se musí rozpoznat jako hříšníci, činit pokání a obrátit se.

Děti, vidím stvoření zneklidněné ztrátou odvahy, která se všude rozšířila. Vidím stvoření, která se zříkají dobra a oslavují zlo, které jim dává sílu pokračovat v ničení lidstva bez slitování, nejen ekonomickou mocí, o niž se opírá elita, ale také mocí, která byla přenechána svobodnému zednářství v Božím lidu.

Lidská stvoření se dívají s velkou lhostejností na posun k absolutní nadvládě. Otevřete své oči a pohleďte, co se děje po celém světě! Mikročip není fantazií…!

Nemluvím k vám, jak jsem mluvil v minulosti, mluvím ke generaci, která dosáhla velkých objevů, ale nedokázala přijít na to, komu slouží, když se bouří proti Božímu Zákonu.

V minulosti se armády vydávaly dobývat země a království, v přítomnosti byla však vyslána nemoc, jako vyslanec, aby ovládla ducha lidských stvoření, dobyla jej a označila jej pečetí pro antikrista.

Bůh je milosrdenství, láska, dobrota, dobročinnost, odpuštění, odevzdání, naděje, je všudypřítomný a vševědoucí, je všemohoucí. Ano, tím je!

A člověk?

Člověk bojuje o nadvládu, bojuje o moc. Je rozhodnut ovládnout celý svět, útočí na dar života, a spěchá k vyhlazení člověka člověkem.

BOŽÍ LIDÉ, PROBUĎTE SE!

BOŽÍ LIDÉ, PROBUĎTE SE!

Náš Pán a Král Ježíš Kristus vás pokrývá svou vzácnou Krví. Neposkvrněné srdce zvítězí.

Královno a Matko posledních časů, dej nám útočiště tvého svatého srdce.

Žehnám vám.

Svatý archanděl Michael.
zpět