1376. Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZASKOČENI NEPŘIPRAVENÍ


Jakmile všechno klesne do chaosu, mnozí z těch, kdo jsou nazývání mým jménem, Mi budou dělat ostudu, až jejich ústa budou pronášet lži, aby si zachránili svou kůži. Stanou se zoufalí ve své nevíře a budou krást a zabíjet, aby se nasytili, místo toho, aby spoléhali na Mne, že se o ně postarám.

Kdyby jen mé děti uvěřily mému Slovu. Kéž by se jen připravily, jak jsem je naléhavě vybízel to udělat, pak by tyto situace je nezaskočily nepřipravené. Jejich víra by byla silná a necítily by potřebu hřešit, aby obdržely to, co v tom času potřebují.

Ježíš


1Tim 3, 1-8
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
6: Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
7: které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
8: Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.

Mt 25, 3-16
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6: Uprostřed noci se rozlehl křik:‚Ženich je tu, jděte mu naproti!
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!
9: Ale rozumné odpověděly: Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: Pane, pane, otevři nám!
12: Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás.
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

zpět