1378. 26. listopadu 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 25. března 2008.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VIZE POKRÝVKY TEMNOTY


Vracela jsem se zpět ke svým záznamům o tom, co mi řekl Pán za posledních několik let, když jsem narazila na něco, co řekl 25. března 2008 potom, co mi během mé pobožnosti ukázal vizi obří černé pokrývky, tiše sestupující k zemi. Padala prostorem, a když jsem ji uviděla, měla jsem skutečně špatný pocit. Tehdy jsem nechápala, co to znamená, a zeptala jsem se Pána, aby mi to odhalil. Nemohu si vzpomenout, zda jsem tuto vizi již zveřejnila.


Pokrývka temnoty, kterou jsi viděla, jak se snáší na zem, je duchovní slepota, která se chystá přikrýt Zemi. Budou v ní uvězněni lidé, kteří Mě zapřeli, ti, kdo zacházeli s Krví mého Syna lehkovážně, ti, kdo nejdou po mých cestách. Stanou se kořistí Zlého a předáni svým hříšným způsobům. Jejich chtíč je stráví a smrt bude jejich odměnou.

Již vidíš padat na některé můj soud, ale jak dny půjdou dál, uvidíš tuto smyslnost růst, zatímco Já budu odstraňovat skvrny, které zahanbily mé svaté Jméno a znesvětily mou církev.

Už nebudu déle přehlížet jejich hřích, ale odkryji jej, aby jej viděl celý svět. Hanba bude jejich odplatou. Už nebudu v církvi dále tolerovat hřích.

A podvodníky také odstraním, neboť nejsou ode Mne, nejsou to větve pravé révy. Sedí jako loutky, týden za týdnem, ale jejich oči nevidí a jejich uši neslyší. Nehledají Mě a probudili můj svatý hněv.

Pošlu mé svaté apoštoly a proroky a oni je vyženou, až je ozáří slavné světlo mé svatosti. Vypudím veškerou temnotu z Nevěsty mého Syna!

Bůh Otec


Iz 60, 2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

Gal 5, 24: Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.zpět