138. Dialog mezi naším Pánem a jeho milovanou dcerou Luz de Maria ze dne         9. ledna 2017.Náš Pán:
Pozoruji lidi, mé děti, které miluji věčnou láskou, jak se vychloubají svou budoucností s cílem dosáhnout pokroku ve všech aspektech života, zatímco jejich povinností v tomto čase je duchovně růst a přiblížit se ke Mně.

Lidé se ztrácejí v plevelu, který vytvořili k posílení zla ve všem, co je světské, a blouzní o čase, který nepřijde; bez ohledů se vzájemně pošlapávají, když vykládají mé záměry a popírají mé Slovo.

Moje milovaná, bude pro mé děti přínosnější věřit, že se samy zachránily, že patří do elitní společnosti, vlastní největší bohatství, udržují jen lidské ohledy, že jsou zmiňovány v médiích a jsou lidmi chváleny, že cítí, že jsou idoly, drží moc nad lidmi, vlastní nejmocnější a nejdůmyslnější zbraně, že znečišťují Stvoření, schvalují zákony k ničení života, dovolující potraty, že přijímají vztahy proti lidské přirozenosti?... To je, moje milovaná, část z toho, co mám na srdci, a co jsem ti mohl říct.

Luz de Maria:
Pane mého života, nic z toho není přínosem pro člověka, nic z toho jej nepřibližuje tvé lásce. Jak jsi mě učil: pšenice musí pevně zakořenit v zemi, aby se jí plevel nezmocnil a nepřivedl ji do záhuby.

Lidstvo souhlasilo s vyprahlostí lidského srdce, přijímá nedostatek tvé Přítomnosti, protože lidské stvoření je připoutáno ke všemu, co nepochází z Tebe, žije jen v nejbližší budoucnosti a zapomíná, že vše, co je ze světa, je pomíjivé.

Náš Pán:
Moje milovaná, pomíjivé se ztrácí mezi prsty ruky člověka, aniž by vzal v úvahu, že k tomu, aby byl spasen, musí obětovat a poslouchat, naplňovat a odevzdat se. Tak mnozí říkají, že Mě milují, když každý den chodí do mých chrámů, a protože nahlížím do hloubi jejich duše, vidím nechuť, nezájem a nedodržování Božího Slova.

Pociťuji velkou lhostejnost, s jakou se ke Mně chovají s pohrdáním, a ignorují Mě...
Vidím, jak falešná lidská vystupování přesahují lásku ke Mně...
Vidím zálibu některých mých představitelů v jistých společenských, a dokonce i politických elitách, aby zůstali na předních místech...
Vidím, jak těmto vybraným synům chybí duchovní vedení...

Kolik jen moci má v současnosti Zlý nad lidmi! Manipuluje jimi až do krajnosti, a tím, že mé děti, muži a ženy, hledají největší bohatství, aby byli obdivováni, podléhají podvodu a žijí bez úcty k sobě. Trpím kvůli těm, co žijí jen pro zdání nebo konvencemi...
Jak daleko ode Mne jsou tyto "moderní styly života a lásky"!

Neslušnost v oblékání ženy je znamením prázdnoty, kterou nosí ve svém nitru. Žena ztratila své hodnoty, slušné chování a způsoby, skromnost, stud a jemnost.

To málo mužnosti v oděvu mužů dává jasný signál, co se nyní s lidmi děje. Pohlížejí na dar života s pohrdáním, přihlížejí, jak se člověk proměnil ve stvoření temnoty, produkt rozkladu, který se již nedá zvrátit, dokud lidstvo nebude úplně očištěno.

Náš Pán:
Má milovaná, řekni Mi, kolik je těch, kteří prohlubují znalost Písma svatého a vysvětlení mých volání, aby se zbavili své nevědomosti, kterou nosí s sebou? S jakou naléhavostí chtěla má Matka zadržet zlo daleko od této generace! Její volání byla a jsou ignorována kvůli lidským konvencím, které vás povedou jen k většímu utrpení.

Kvůli zlu, zakořeněnému v člověku, zbraně hromadného ničení zesílí své smrtelné účinky, propojené s falešnými modlami, které člověk vytvořil, mezi nimiž potraty a hříchy, které je doprovázejí, jsou šípy Satana. Protože se nebojí, že Mě urazí, odevzdal se člověk vedení Satana. Zradili jste Mě a na Boží Zákony zapomněli. Souhlasili jste s tímto plánovaným zapomenutím a říkáte Mi: "Odejdi od nás, nechceme Tě znát!" Můj lid chce jen nějak přežít, bez žádného citu, bez pověření, bez pravidel, bez úcty, bez lásky. Člověk zapomněl na své postavení Božího dítěte...

Luz de Maria:
Můj Pane, nevědomost o čase, ve kterém se lidstvo nachází, je důsledkem vzdálení se člověka od Tebe. Situace tvého lidu je podobná tomu, kdy Mojžíš byl na hoře Sinaji a lid už nechtěl více čekat a vytvořil sochy Satana, jemuž se oddali, a ten vyslal své legie, aby přiměl člověka k pádu do degenerace a do nejhoršího ponížení a bludů.

Náš Pán:
Moje milovaná, lidstvo se nezastaví, dokud nebude trpět tím, co způsobilo...
Část očisty se blíží z prostoru, síla a vibrace nebeských těles cestujících prostorem, přímo ovlivní oběžnou dráhu Země a vyvolá pohyb zemské osy, takže útroby Země a její těžiště budou odpovídat na tyto vibrace a magnetismus, které změní její normální rotaci.

Neštěstí budou přibývat, otřesy Země budou přicházet jeden za druhým, aniž by se člověk dokázal rychle zachránit, protože okolnosti mu v tom zabrání. Rozbouřené vody zaplaví pobřeží a komunikace budou extrémně změněny. Pak člověk uvidí, že jeho technologie nic nezmůže, a aby mohl jít dál, bude záviset na tom, co bylo stvořeno Boží rukou. Nikoli člověk je Tvůrce, ale je otrokem toho, co vytvořil... Nic nepřijde mimo to, co dovolí naše Trojice.

Kdyby lidstvo jen na chvíli poslouchalo mé Slovo a Slovo mé Matky, nacházelo by se velmi daleko od tolika chyb a omylů. Kvůli nedostatku znalosti naší Boží vůle dosáhla lidská vůle převahy. Bůh řešení je to, co lidstvo hledá, a protože tato řešení neodpovídají lidské vůli, zvolilo si ďábla.

Rozšiřuj naše Slovo v každou vhodnou i nevhodnou dobu, probouzej duše, jak ti přikazuji.

Můj lide:

Každý má schopnost se rozhodnout, každé z vás, mé děti, má schopnost si vybrat. Ti, kteří chybou v úsudku se rozhodli ode Mne vzdálit, jsou těmi, kteří ničí vše na své cestě, počínaje darem života a vedou lidstvo ke krutému utrpení. Všichni, kdo mají vliv na národy a moc vyhlašovat pravidla a zákony, kterou použili ke zlu, nedosáhnou mého milosrdenství, neobrátí-li se v pravý čas a před stanovenou hodinou.

TOTO JE ČAS POKÁNÍ, OBRÁCENÍ, JEN TENTO A ŽÁDNÝ JINÝ.

Modlete se, děti, modlete se za Austrálii, nářek přijde do této země.

Modlete se, děti, modlete se za Indonésii, obr se probouzí.

Modlete se, děti, za Itálii, bude trpět kvůli velké sopce, která spala.

Modlete se, děti, modlete se za mou církev, je rozdělena a ovce jsou rozptýleny.

Moji lidé, pojďte ke Mně, odpovězte na mé naléhavé prosby.

Moje požehnání zůstává s vámi, má Láska se k vám hlásí, mé milosrdenství vás očekává...

Váš Ježíš
zpět