1380. 28. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NEBUDETE MÍT STRACH


Až se lidé a věci ve vašem světě začnou měnit a vy začnete tyto změny pociťovat, všechno se vám bude zdát nejisté. Můj lid není zvyklý na neustálé změny a chaos je mu nepříjemný.

Ve skutečnosti jsem nestvořil člověka, aby se těšil z chaosu. V rutině se cítíte lépe.

Řekl jsem vám, abyste se soustředili na Mne, zatímco bude docházet k těmto změnám. Pokud upřete svůj pohled na Mne a soustředíte se na mou lásku k vám, nic vámi neotřese. Jestli Mi důvěřujete, nebude záležet na tom, jak kousky vašeho života dopadnou, nebudete mít strach.

Mé dítě, jestli se soustředíš jen na Mne, vždy tě přinesu až na břeh a burácející vlny ti budou připadat jako nic. Zjistíš, že jsem věrný.

Miluji tě a vždy tě budu nosit.

Ježíš


Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Ž 46, 2-3
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

De 7, 9: Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.

Ž 86, 15: Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.

Sof 3, 17: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.

Ž 93, 4: Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.
zpět