1384. Poselství Ježíše ze dne 2. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZÁZRAKY


Mé děti, spolu s přicházejícími změnami uvidíte zázraky – nárůst projevu mé síly a mého Ducha. Protože se snažím dosáhnout poslední z těch, které mají být zachráněny dřív, než bude příliš pozdě.

Nebojte se, mé děti, neboť Já se o vás postarám. Ukryju vás pod mými křídly a udržím v bezpečí, dokud pro vás nenastane čas přijít domů a prokážu vám milosrdenství jako (jestli) jste projevily milosrdenství ostatním.

Modlete se horlivě a vroucně za ty, které milujete, aby se obrátili ke Mně, zatímco je ještě čas. Modlete se za svá města a národy.

Bděte a modlete se. Buďte připraveny na můj nečekaný návrat, mé děti, neboť Já se vrátím v hodině, o níž nevíte.

Ježíš


Sk 2, 17: A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Mt 6, 31-33
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32: Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

1Thes 5, 16-18
16: Stále se radujte,
17: v modlitbách neustávejte.
18: Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Mk 16, 32: O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
zpět