1385. Poselství Matky Spásy ze dne 29. listopadu 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

ZACHOVEJTE PATŘIČNÝ RESPEKT K SOUČASNÉ NEMOCIMilované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Držím vás na mé mateřské hrudi; jste děti mého Syna, miluji vás svým mateřským srdcem.

Milované děti mého Syna, musíte zachovat patřičný respekt k současné nemoci a přijímat potřebná opatření, abyste neonemocněly. Dala jsem vám přírodní léky nutné k tomu, abyste se od této nemoci osvobodily.

Pokračujte bez obav, nenechejte se unést strachem, buďte si vědomy Boží lásky, abyste neztratily víru a zůstaly v naději a Božím milosrdenství.

I když komunističtí vůdci, zednáři a ilumináti Země připravili všechno, abyste podlehly panice, nenechejte je vás vést do této pasti.

Mějte na paměti, že to není konec světa, ale konec této generace, a to je důvod, proč čelíte takovému chaosu, vyvolaným neposlušností k mým odhalením – těch, které se již naplnily, těch, které se naplňují a těch, které se brzy naplní. Zlý to ví, a protože si je toho vědom, uvolnil svou zuřivost vůči mým dětem, aby je přivedl do zatracení.

Je nanejvýš důležité, aby se každý vnitřně přezkoumal a odhalil své opravdové lidské já, které s sebou nese. Není čas, abyste žili v nejistotě, ani v neklidu, závisti, pýše, nebo v rozporuplnosti. Tyto základní vášně vás přivedou k růstu ve zlu, které Satan posílá lidem, aby padli do jeho léček a zapomněli, že byli vykoupeni mým Synem a že nepodléhají zlu, ale dobru.

Jediná světová vláda udržuje lidstvo ve velké duchovní bitvě, která u vás vyvolává zmatek, aby vzbudila strach vůči všemu, čemu čelíte, způsobeným nedostatkem pravé víry, poslušnosti a naděje v Božím lidu.

Jak víte, směřujete do velkých soužení, která jste nikdy předtím nepoznali.

Světový řád naprogramoval totální změnu celého lidstva na každé úrovni. Jeho plánem je změnit lidstvo v každém ohledu prostředky elektromagnetické indukce, naprogramované tak, aby mysl lidské bytosti, její myšlenky, práce a chování byly pozměněny.

Buďte ostražití, lidé mého Syna! Buďte ostražité, mé děti – odolávejte, nenechejte se zaskočit. Buďte si vědomy, že jste děti mého Syna: zůstávejte ve stavu milosti, všechny z Krista a všechny pro Krista. Buďte připraveny žít pro mého Syna a tímto způsobem vás nebudou moci změnit.

Nebojte se hladu, který se blíží k celé zemi, ani pádu světové ekonomiky. Věčný Otec je spravedlivý a pravdivý a neopustí svůj lid.

Nebojte se otřesů Země, i když svou velikostí nebudou normální. Země se bude třást. Velké otřesy, které tato Matka odhalila, přicházejí, a proto je pro mé děti nutné, aby si zachovaly pevnou víru.

Děti, je čas, abyste si přiznaly své omyly…
Je čas, abyste se vrátily do ovčince…
Je čas se sjednotit…

Temná ruka zla se tyčí nad lidstvem, divoce útočí na lidstvo, aby změnila váš stav mysli, zneklidnila vás, vedla vás k nekontrolovatelnému strachu a následovně vám nabídla bezpečí, slíbila stabilitu, a tím vás ovládla, jako ovládá davy ve městech.

Buďte pevní ve víře, nenechejte se nejistotou zaskočit.

Modlete se, mé děti, modlete se, země na severu se bude třást s velkou silou. Modlete se za Kalifornii, modlete se za Kanadu.

Modlete se, mé děti, modlete se, na jihu bude země silně otřesena a její obyvatelé budou zaskočeni.

Modlete se, mé děti, modlete se, v Evropě a Asii se bude země hýbat. Modlete se zejména za Japonsko.

Modlete se, mé děti, z vesmíru se blíží nebeské těleso, které bude udržovat lidstvo v úzkostném očekávání.

Modlete se, mé děti, modlete se, země, ležící v Pásu ohně, se probudí.

Modlete se, mé děti, čas se zrychluje a zlo zvyšuje svůj tlak na lidstvo, aby se nechalo poznat.

Milovaní mého Syna:

Neusínejte. Toto není čas k spánku, je to čas k neustálé bdělosti.

Nová nemoc zaútočí na zem a mé děti budou kvůli ní trpět.

Slunce člověka překvapí, přicházejí velké změny. Abyste zachránili svou duši, budete muset žít spíš duchovně, než hmotnými věcmi.

Ne vše, co přichází, je pro člověka logické. Boží plány se nehodí do lidské logiky. Co musí být naplněno, bude naplněno – nikoli podle rozhodnutí člověka, ale podle nařízení v nebi.

Milované děti, válka zrychluje svůj příchod, Čína dělá obrovské pokroky.

Než se rozloučíme, mé děti, chci vás vyzvat k jednotě, k stálému vzájemnému bratrství: Každý je bude potřebovat. Každý.

Připravte se na úkryt v mém Neposkvrněném Srdci, zůstaňte stále jednotné, obětujte se a zbožňujte jediného Boha, který je hoden chvály a je Alfou a Omegou na věky věků.

V každém okamžiku jste v rukou Nebeského Otce. Nejste samy, zůstaňte v jdoucím zástupu.

Žehnám vám. Miluji vás.

Nebojte se!
Nejsem zde, ta, která je vaší Matkou?

Matka Maria

zpět