1387. 5. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 29. prosince 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VY MÁTE BÝT TÍM SVĚTLEM


Právě jsem se uložila ke spánku, když Pán ke mně začal mluvit toto Slovo.

Co dělá noc krásnou, dcero?

Světla na ní, Pane.

Proč je to krásné?

Kontrast, Pane. Tmavé pozadí způsobuje, že světlo vypadá mnohem jasněji.

To světlo přitahuje pozornost. Je nemožné dívat se na temnotu a ignorovat krásu světla, které jí proniká, že?

Ano, Pane.

Ty máš být tím světlem. Všechny mé děti mají být tím světlem. V nadcházejících dnech na vás spočine mé světlo, mé děti. Bude spočívat na vás a prosvítat těmi, které se připravily plnit mou vůli.

Nyní je čas, na který jste se připravovaly. Nepřítel se chystá zahájit útok nevýslovných rozměrů na mé lidi a části jeho plánu vás budou šokovat. Ti, kteří se nepřipravovali, kteří netrávili čas v mém Slovu a kteří nechodí po mých cestách, budou při zahájení tohoto útoku zaskočeni. Nepochopí, jak přežít v přicházejícím čase. Zanechal jsem jim zbraně, ale nenaučili se je používat.

Není mým přáním, abyste byli zaskočeni, přesto mnozí z vás berou má slova lehkovážně. Nepřítel vás podvedl, abyste si mysleli, že čas je bez konce, a to je lež. Neřekl jsem v mém Slovu, abyste byli bdělí a modlili se? Přesto vás tolik upadlo do hlubokého a pohodlného spánku. Církve vás ukolébaly k spánku a nevědí, že nepřítel číhá hned za dveřmi, a čeká.

Ježíš


Iz 60, 1-2
1: "Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva."

Mt 5, 14: Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

2Kor 10, 4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly.

Mk 13, 33: Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde.

Ef 5, 14: A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

1Thes 5, 6: Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
zpět