1388. 6. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 14. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


UZRÁL ČAS


Vstupujete do období, které není jako žádné jiné, protože žijete v čase, který není jako jiný – je to čas konce. Vše, co bylo předpověděno v písmech, se nyní uskuteční. Budete žasnout, až uvidíte, že se všechny poznámky a kapitoly stanou přesně tak, jak bylo předpověděno před tisíci lety.

Nemylte se, moji lidé, nyní nečekáte na čas v budoucnosti, ten čas je teď. Čas, kdy se všechna zjevení, předpověděná mým prorokem Janem, stanou na zemi. Doba, kdy bude mnoho soužení, mnoho zuřivosti nepřítele a mnoho těžkostí.

Nebude to snadná doba, ale je to vhodný čas, protože předchází konci zla na zemi kolem vás. Brzy budete kráčet ulicemi ze zlata, které jsem pro vás připravil v nebi. Uvidíte zde své odměny a navždy budete sdílet společenství se všemi, kteří přišli před vámi.

Konec se blíží, sklizeň je bílá. Starejte se o věci mého království na zemi, protože se vracíte domů.

Ježíš


Mt 24, 21-22
21: Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
22: A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.

Da 12, 1-3
1: V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.
2: Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"

Zj 12, 12: "Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

Mt. 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Zj 21, 21: A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.
zpět