1389. Poselství Ježíše ze dne 7. prosince 2020.

Nástroj Glynda Linkous (USA).


VELKÁ POCTA


Jak se v těchto časech objeví mučednictví, bude se bezbožným zdát, že zvítězili, stejně jako v době mého ukřižování. Ale vězte, mé děti – těm, kdo položí své životy kvůli mému velkému Jménu – mučednictví vás jen osvobodí od pozemských zármutků, abyste si přišli pro svou velkou odměnu v mém království. Pak začne jejich smutek, protože vše, co se snažili získat, uvidí zničené.

Nebojte se ke Mně přijít tímto způsobem (mučednictvím), protože je to velká pocta, a ti, kdo to učiní, budou velmi ctěni tady, v mém království (v nebi).

Nebojte se času, ve kterém žijete, moji drazí, neboť je to jedna z dvou největších epoch na zemi, a všem, kdo nyní žijí (pro Něj), bude prokazována velká úcta.

Ježíš


Zj 17, 6: Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.

De 30, 7: Všechny tyto kletby pak vloží Hospodin, tvůj Bůh, na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávistně pronásledovali.

Ž 7, 2: Hospodine, Bože můj, k tobě se utíkám, zachraň mě a vytrhni z rukou všech, kdo mě stíhají,

Ž 7, 5-6
5: jestliže jsem odplácel zlem tomu, který mi přál pokoj, nebo z prázdných ohledů jsem šetřil protivníka,
6: ať nepřítel stíhá moji duši, chytí a zašlape do země můj život, ať uvede v prach mou slávu.

Ž 35, 2-4
2: Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň,
3: rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují, a řekni mi: "Jsem tvoje spása."

zpět