139. Poselství Ježíše ze dne 21. července 2010.

Nástroj: Eva Nagy (Maďarsko).


JAK SE MÁTE CHOVAT BĚHEM PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ


Má svatá Matka vám minulý týden řekla, na kterou stranu se máte postavit po Velkém Varování: Do tábora antikrista, nebo do tábora Ježíšova, a tím si vyberete i život, který vás čeká.

Já vám nyní řeknu o tom, jak se máte chovat během pronásledování křesťanů. Především, když už pronásledování začalo – není třeba, abyste se postavili do středu náměstí a s údery rukou do hrudi vykřikovali mé jméno. Není třeba, abyste venku nosili na svém oblečení můj kříž, ani na rohu ulice přednášeli o obrácení.

Moji drazí kajícníci, potřebuji vás, potřebuji vaši sílu, hlavně v tom těžkém období. S takovým extravagantním chováním byste se předčasně dostali do rukou vašich pronásledovatelů. Když už pocítíte závan pronásledování, pak už nelze na veřejném prostranství, v kostele, ani v domě kultury pokračovat v rozsáhlém konání pokání, ale je lépe vytvořit skupiny – 5 lidí v jedné skupině, a pokání konejte tajně v domech. V těchto malých společenstvích kajícníků budeme přítomni My, Nejsvětější Trojice a má svatá Matka, a budeme vás posilovat znameními, zázraky a jinými milostmi, budete-li se neochvějně modlit.

Vaše úkryty kajícnosti držte v hlubokém utajení a cizí lidi už mezi sebe neberte. Své nově obrácené rodinné příslušníky vyučujte v tajnosti a upozorněte je na nebezpečí. Držte se daleko od falešných proroků, kteří se bez výjimky objeví v každé zemi a ve zplnomocnění antikrista budou konat falešné zázraky a znamení.

Skrze ně Mě napodobuje Satan. Potom, co po Velkém Varování zmizí z oblohy můj kříž, pokusí se vás omráčit svými falešnými znameními. Dávejte si pozor, neboť ďábel dokáže uvést v omyl i ty nejlepší. Ale nad těmi, kteří důvěřují Neposkvrněnému Srdci mé svaté Matky a mému láskou hořícímu srdci, nebudou mít žádnou moc. Nevěřte falešným učitelům, kteří na začátku přednášejí o Bohu a lásce, ale o Mně, pravém Spasiteli nemluví, až na to, že jsem byl podvodník, a že pravý Mesiáš přišel až teď.

Později se kostely stanou obydlím mého nepřítele, vstoupí do nich falešné vědy, bude se tam vzdávat sláva okultním učením a na oltář bude vyzdvižen sex a homosexualita, bude se tam diskutovat o svobodě a oslavovat potraty a euthanazie. Okultismus zcela zaujme místo mše svaté.

Mnoho mých ubohých a podvedených dětí se stanou obětí astrologie, věštců, reinkarnace, vyvolávání duchů, esoteriky, reiki a duchovního léčitelství. Tímto způsobem se úplně dostanou do moci Zlého. Až se to stane, bude to úloha pro vás, které jsem osvítil, abyste varovali členy své rodiny, rodinné příslušníky, známé a sousedy, že jejich duše bude zatracena, budou-li chodit na taková místa. Budou vám důvěřovat, neboť se obrátili během Velkého Varování a jejich duše žízní po Mně.

Mé drahé děti, budete-li chtít ve Mně zůstat, nepřijímejte pozemské výhody, neboť vás budou chtít jimi svést. Budou rozdávat peníze, úspěch a moc, abyste se postavili do tábora antikrista, a tak byli navěky ztraceni. Raději si vyberte bídu a chudobu, abyste si mohli zachránit tělo a duši. Snažte se od toho odradit i své okolí. Kdokoli přijme jejich odměnu, ten se automaticky vydá ďáblu.

Moje drahé děti, moji drazí milovaní, teď bych chtěl vám říct o tom, co nejvíc bolí mé svaté srdce. Tím je pronásledování, které vás čeká. Zdržujte se hodně doma, každý den přijímejte duchovní přijímání, opatrně se účastněte mší svatých, které jsou slouženy v úkrytech, hodně se modlete a s úplnou dětinskou odevzdaností svěřte sebe samé Mně a mé svaté Matce.

Dostanou-li se někteří z vás do rukou pronásledovatelů, mějte na paměti, že když jsem byl zajat, choval jsem se odvážně, neprosil jsem o milosrdenství, nenaříkal jsem nad sebou, abych byl propuštěn, ale jako tichý beránek jsem šel mezi vlky. Bude-li třeba, následujte Mě a nikdy Mě nezapírejte. Můj Duch Svatý vás učiní neuvěřitelně odvážnými. Na vaše ústa položí slova, která máte říct, až se vaši pronásledovatelé budou vás vyptávat.

Budete-li v rukou nepřátel, Já svým plamenem lásky probudím ve vás takovou lásku, že nepoznáte sami sebe. V čase, kdy vám předávám toto učení, můj Nebeský Otec stojí vedle Mne a každému z vás, po jednom, odstraní vaše poddajná a bázlivá srdce a na jejich místa vsadí moje odvážné, ochotné a obětavostí hořící božské srdce. Přijměte je do sebe a začněte od tohoto okamžiku, ať ve vás tluče moje Vykupitelské srdce. Nechť odejde strach, nechť odejde slabost!

Žehnám vám silou nadpřirozené odvahy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět