1390. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 5. prosince 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

VŽDY SI UCHOVEJTE SVOU VÍRU


Milovaní Boží lidé,

žehnám vám ve jménu Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky.

Přicházím, abych vás vyzval k urgentnímu obrácení, z lásky Nejsvětější Trojice a naší a vaší Královny a Matky, a přeji vám věčnou spásu, nikoli zatracení duše ve věčném ohni.

Držím svůj meč vysoko v obraně věrného lidu, avšak nehodlám porušit lidskou vůli.

Je mi líto těch, kdo nechtějí být bráněni a neusilují o změnu směru své životní dráhy, práce a jednání.

Přicházím, abych vás vyzval k úkolu, k němuž byl každý z vás určen Boží vůlí. Nepřestávejte naplňovat Boží vůli na místě, kam vás Boží vůle přivedla. Sjednoťte se s Boží vůlí pro dobro vaší duše a pro pomoc vašim bratrům. Lidská pýcha a arogance jsou částmi ega každého lidského stvoření, které musíte proměnit takovým způsobem, že nebude bojovat proti vám, ale bude vám pomáhat a usnadní vám vaši cestu.

Musíte zůstat věrní na cestě žíznivého hledání lásky Boha a v každém okamžiku Mu zaplatit podle toho, co vám nabízí. Musíte hledat pokoj, který mohou ochutnat jen duše, které jdou po cestě skutečného obrácení. Vzdělávejte své myšlenky a kroťte svou mysl, abyste se především mohli zabývat tím, že se stanete podobní naší Královně a Matce.

Kolik jen nářků uniká z pekelných plamenů od těch, kteří se každý den účastnili mše svaté a dopustili se svatokrádeží přijímáním ve stavu hříchu!

Kolik jen těch, kdo se zasvětili být soudci svých bratrů, sténá v pekle, protože v nich zvítězila pýcha a závist a nakazila je hnilobou zevnitř!

Pozor, Boží lidé, na vaše jednání a chování…
Dejte pozor na farizeje!

V tomto čase, kdy lidstvo žije v Soužení, se stále rodí velké události. Člověk se oddělil od Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky: nemiluje, neodpouští.

Náš Král a Pán Ježíš Kristus si přeje, aby celosvětové triduum bylo nabídnuto naší a vaší Matce Guadalupské, a abyste jí pod tímto vzýváním zasvětili 12. prosinec, a obzvláště zasvětili mexický lid, protože někteří jeho vůdci se oddali Satanovi.

Je důležité, aby lidstvo bylo sjednoceno, aby, před modlitbou Božích dětí, duchovně náležitě připravených, byl tento milovaný lid osvobozen od útisku ďábla.

Lide, milovaný a ochraňovaný naší a vaší Matkou Guadalupskou:

Mějte na paměti, že tam, kde se zjevila naše Královna a Matka, ďábel utlačuje lid s velkou silou.

Mexický lide, naše Královna a Matka tě miluje a žehná ti.

Toto vzývání označí hvězdy, které září z nebeské klenby a promlouvá k lidskému stvoření, aby se připravilo na příchod nebeského tělesa, které je bude všude udržovat v napětí. Vzývání, které mluví, zpívá a ukáže anděla pokoje, jenž přijde na Zem, aby pomohl věrnému lidu ve chvílích strašného pronásledování.

Modlete se, Boží lidé, modlete se. Velká část tektonických zlomů byla aktivována vlivem Slunce a nebeských těles, které se blíží k Zemi a nechají vyrůst podmořské sopky s velkým hřmotem.

Modlete se, Boží lidé, modlete se a obětujte. Španělsko se chvěje a trpí, jeho půda se třese. Francie bude silně otřesena. Holandsko pláče nad zemětřesením.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Portoriko, které pláče a trpí, silně se otřásá.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Nikaraguu, Kostariku, Guatemalu. Země se bude silně třást.

Člověk odložil na Zem zlo, které spáchal, a Země se již probudila a udělala místo k utrpení lidstva.

Připravte se, neberte má slova na lehkou váhu…

Připravte se duchovně a nezapomeňte na potravu, kterou vám dala naše a vaše Královna a Matka pro případ hladomoru, aniž byste zapomněli na stravu, kterou můžete uchovat, vědouce, že věrným nebe pomůže.

Nebojte se, strach ochromuje stvoření. Vždy si uchovejte svou víru. Boží pomoc je přítomná.

Jako kníže nebeských milic, vás ochraňuji a žehnám vám.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archangel Michael
zpět