1391. Poselství Ježíše ze dne 8. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


HLÍDEJTE SI SVŮJ ČAS


Mé děti, žárlivě si hlídejte svou mysl a váš čas, protože nepřítel poslal [svým silám na zemi] nařízení, aby vás velmi rozptýlil. Jeho cíl je způsobit, že ztratíte vaše soustředění, abyste pro mé království ničeho nedosáhli v tom krátkém čase, který vám ještě zbývá.

Hleďte, aby neuspěl. Neboť Mi musíte složit účty, jak jste naložili s časem, který jsem vám na zemi poskytl.

Naučte se poznat jeho rozptylování pozornosti a zůstat na správné cestě. V běhu času se to stane stále důležitější.

Ježíš


1Kor 10, 13: Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

Jak 4, 7-10
7: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8: Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9: Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10: Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

zpět