1396. 13. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ZNEČIŠTĚNÁ MYSL


Kdykoli se nějaký národ povýší velmi vysoko, jeho pád bude velmi velký. Amerika, kdysi národ, jenž Mě vyvýšil, uctíval Mě, padl do hříchu. Amerika padla do velkého a těžkého hříchu.

Amerika se už nemůže zvednout, protože nepřítel v ní znečistil mysl těch, kdo se Mě nebojí. Bude vydána do rukou svých nepřátel k zničení.

Mám Zbytek v Americe, který v tom čase budu chránit po určitou dobu, aby mohl ukázat mou slávu ostatním (nevěřícím) a pomohl jim uvěřit dřív, než půjdou ke Mně domů. A pak zkáza bude dokonána a konec všech věcí bude následovat krátce poté.

Připravte se, moji lidé, neboť váš čas povstat a zářit je již téměř u vás a vy musíte být připraveni vstoupit do všeho, k čemu jsem vás vyzval, abyste udělali.

Ježíš


Mt 7, 26-27
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.

Sd 2, 13-15
13: Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě.
14: Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej do rukou plenitelů a ti jej plenili. Vydal je napospas okolním nepřátelům, že už vůbec před svými nepřáteli nemohli obstát.
15: Pokaždé, když vytrhli do boje, zle na ně dopadla Hospodinova ruka, jak jim to Hospodin prohlásil a přísahou stvrdil. Doléhalo na ně veliké soužení.

Zj 11, 13-14
13: V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.
14: Druhé 'běda' pominulo; hle, už je tu třetí!

Iz 60, 1-3
1: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
2: Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
3: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.
zpět