1399. Poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


VÍTĚZ


Mnohé mé děti jsou plné úzkosti z událostí konce, který vidí, jak se odvíjí. Cítí se nedostatečné k tomu, aby našly správný směr ve velkých přicházejících událostech.

Jestli se zeptáte, naučím vás jak jít v moci mého velkého Slova a mého Ducha v těchto časech.

Zeptejte se Mě a Já vám udělím moudrost projít vším, co přichází. S mou pomocí můžete zvládnout i pohromy a neočekávané události a stát se vítězem pro mou slávu.

Ježíš


Jan 16, 32-33
32: "Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.
33: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět."

De: 31, 6: "Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Mk 16, 17-20
17: "Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." 19: Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 20: Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.

zpět