140. Poselství Matky Spásy ze dne 15. ledna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


KAŽDÝ ČLOVĚK MUSÍ PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

volám vás k sjednocení s mým Synem, a k tomu je třeba, abyste zůstaly ve stavu milosti.

Musíte, a budete muset obnovit vztah, který lidé ztratili s Bohem, kvůli hanebnostem, vzpouře, neposlušnosti, zvrácenosti, současné aroganci a kacířství, kterými lidstvo uráží mého Syna. Jen málo mých dětí je schopno se rozmnožovat vícekrát, tak jak to dovoluje Bůh, a jejich činy a skutky, které provádějí, se rovnají těm, které činí davy lidí.

Děti, abyste obnovily vztah se Stvořitelem, musíte nejdříve zaměřit své úsilí na nitro každé osoby, protože bez niterné změny nedosáhnete pravé a trvalé změny.

Dnes lidská bytost nežije ve vnitřním pokoji, což ji dělá duchovně nestálým stvořením, a z toho důvodu nepřestává jednat a reagovat nepředvídaně vůči svým bližním a žije v neustálém strachu ze ztráty toho, co nemá, a ztrácí to, co má. Kvůli těmto zbytečným touhám nežijete v pokoji, ale v neustálé úzkosti. To, co jsem uvedla výše, spočívá v tom, že jednáte ze své vůle, myslíte si, že můžete zvládnout zmatek a nároky světa sami, ale tak tomu není. Pozvěte mého Syna a mě, abychom byli přítomni, řídili vás v práci a jednání tak, aby všechno mohlo odpovídat Boží vůli.

Děti, často jednáte napodobováním, bez rozmyslu, jednáte bez uvažování, bez používání paměti, bez toho, že byste si připomněly minulé činy, které vám způsobily bolestné a zlé chvíle. Měly byste se vyvarovat opakování minulých chyb, ale vy to neděláte.

Nejste upřímné k sobě samým, jinak byste se vyhýbaly upadání do bolesti, do pocitů marnosti, neshod. Byly byste pozorné k tomu, jak krotit své přehnané impulsy, ale pokrytectví je silnější než Pravda.

S bolestí vidím, že vám, milovaní, chybí pokora. Neustále poukazujete na chyby, o nichž věříte, že je vidíte u svých bližních, aniž byste nejdříve opravili ty vaše.

Pýcha u těch, kteří jsou moji, je tak velká, že se nemění a žijí v neustálých stížnostech vůči svým bratrům a sestrám na jejich nerozumné činy, ale pyšný člověk se nemění, aby šel příkladem.

Milované děti, jako Matka znám prázdnotu, v níž žijete, a je to právě skrze vnitřní prázdnotu, kudy k vám vniká ďábel. Ďábel je mazaný a bude vás vyzývat, abyste oslavovaly sebe – kvůli čemu? Abyste odstranily pojem dobra a zla, přesvědčily sebe, že můj Syn zemřel, a proto můžete jednat svobodně, neboť vám bude vždy odpuštěno.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, oslavování člověka sebou samým, činí milované Boží stvoření bytostí, která je nasycena svou ješitností a do nebe vynášeným lidským egem, která nemá rozum, takže naplňuje záměr Satana – člověk je nejnerozumnější bytostí celého Stvoření.

Čekáte na příchod podvodníka a antikrist je nyní činný v těch, kdo jsou slabí, které nachází bez svědomí a daleko od mého Syna.

Podvodník působí na každého. První věc, kterou v člověku vykoná, je to, že nechá růst jeho pýchu, podněcuje ho, aby se považoval za soudce a pána:
vede nelidského, aby byl více nelidským...
vede nespravedlivého, aby poukazoval na chyby ostatních, aniž by viděl ty své vlastní...

Ďábel dnes zbavuje člověka citů a vnímavosti, ba i jeho inteligence, aby si ho podmanil otroctvím, a zabránil mu být tvůrčí bytostí. Přeje si, aby člověk byl na něm závislý.

Milované děti, tento čas je kritický pro váš duchovní růst, každé z vás musí bojovat vší svou silou, aby nejednalo proti Boží vůli.

Mé děti mluví o hříchu a rychle jej odhalují, ale protože jsou hloupé a nezodpovědné, často upadnou do těžkých hříchů. Člověk prožil otroctví a pohlíží na ně jako na věc minulosti. Dnes je ale člověk více otrokem hříchu, než si sám myslí, neustále přežvykuje svůj návyk na neřest, a tato strašná potrava plodí bytosti, které jsou úplně vzdáleny od Boha, pomýlené ve svých přesvědčeních a zcela modlářské.

Moji milovaní, chybí vám Láska, a to vás vede k hledání spirituality ve zlu. Tam ji nikdy nenajdete. Naopak, budete mít stále tvrdší srdce a zamilujete si to, co je produktem Stvoření, ale nebudete milovat Stvořitele.

Děti, vězte, že představitelé zla vnášejí nepokoj mezi národy prostřednictvím několik mužů a zbytek napodobuje tyto lidi, poslané těmi, kteří řídí osud lidstva. Způsobují, že po velmi krátké době zdánlivého míru, přichází ještě větší neklid. Na velké mezinárodní scéně nechají zabít prezidenta velkého národa, a to otřese světem, dá lidem příležitost se vzájemně obviňovat, a tak přízrak války přestane být přízrakem. Ustrašení lidé se nechají snadno vést k ďábelskému cíli.

Ti, kdo opravdu milují mého Syna, nemohou mít účast ve svobodném zednářství, mezi ilumináty, v pyšných elitách, na podobách modernismu, které urážejí mystické Tělo. Nemohou žít komunismem a jeho praktikami, nemohou žít s hudbou, která je zkomponována pro Satana, nemohou si dovolit, aby byli ovládnuti technologií, nesmí si dovolit být otráveni stravou, nezodpovědně vytvořenou ke skoncování s větším množstvím lidstva. Nemoci vytvořené člověkem jsou skvělou záminkou k zamoření organismu lidských stvoření a způsobit jim pomalou smrt léky k tomu připravenými.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mocní světa neustále vyvíjejí předměty, které člověka kazí a ovládají.

Lidská bytost, zamořená nejen ve svém těle, ale i ve svém duchu, je velmi zranitelná zlem, a může být k němu použita.

Neuvědomělá modlitba, nepřítomnost praktikování půstu těmi, kdo nejsou nemocní, nestudování Písma svatého, nedostatek skutečného pokání jako znamení pokory, nepřijímání eucharistie, neúcta k vlastnímu životu a životu svých bližních, neúcta k lidskému tělu jako chrámu Ducha Svatého a naprostá nepřítomnost lásky k Bohu – to jsou nejdůležitější body, kde Satan našel velkou slabost, a dokonce i nevědomost a negramotnost v tomto lidstvu oslabeném ve svém duchu.

Teď není čas hledat viníky, je to čas, v němž každý člověk musí převzít zodpovědnost za svůj duchovní růst a nabídnout Bohu, co Mu náleží a patří.

Modlete se, mé děti, modlete se za Itálii, bude napadena vetřelci, kteří způsobí velkou bolest lidu mého Syna.

Modlete se, mé děti, modlete se za Francii, zakusí velký útok.

Modlete se, mé děti, za Španělsko, bratrsky vítá ty, kdo to potřebují. Bude přepadeno, aniž by to očekávalo, jeho lid bude trpět, ale já budu pozorná k prosbám dětí mého Syna.

Modlete se, děti, modlete se za Nigérii, je prolévána krev.

Modlete se za děti, které trpí bičem Satana.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, udržujte svého ducha bdělým, protože zlo se nachází ve stavu útoku. Buďte jednotní, bratrští a především buďte věrni mému Synu, a ne lidem.

Tento cyklus, do něhož jste vstoupili, oznamuje lidem, že musí zůstat sjednoceni a spojeni s mým Synem, aby nebyli strženi mořským proudem nepřítele duší.

Musíte s vážností upínat pozornost k přírodě – zemětřesení pozvednou vody moře, které proniknou na pevninu, vítr přinese neštěstí, Slunce ohřeje Zemi a oheň spálí a zničí velké oblasti v několika zemích.

Mé děti, očista bude zkouškou pro ty, kdo jsou věrni mému Synu. Váhající se budou muset rozhodnout dřív, než noc nedovolí Slunci ohřívat Zemi.

Milovaní mého Neposkvrněného Srdce, milujte mého Syna. Budete-li Mu věrni, nezůstanete sami.

Zůstávám s vámi. Nejsem zde snad jako vaše Matka? Nebojte se. Ochráním vás a osvítím pro vás cestu k mému Synu.

Miluji vás.

Matka Maria
zpět