1407. Poselství Ježíše ze dne 22. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


NÁVRAT DOMŮ


Mé děti se nepotřebují bát. I když vidíte, jak svět kolem vás klesá do chaosu, mé oči jsou upřeny na vás. Můj plán pro vás je dobrým plánem a vy nemusíte na Zemi dlouho čekat, než vás přivedu ke Mně domů.

Tíha hříchu na Zem vyvolala nepokoje. Nepokoj, jenž nebyl uveden na pravou míru, nakonec přináší chaos. Dal jsem lidem mnoho příležitostí k pokání, a oni místo toho ještě odmítají a vysmívají se Mi.

Dám jim ještě několik příležitostí navíc, aby činili pokání, než přivedu váš svět ke konci.

Konec všech věcí je u vás. Nyní čiňte dobrá díla a buďte připraveni na váš návrat domů, neboť k vám přijde náhle a bez dalšího varování.

Ježíš


Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
20: Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal.
Trvá však naděje.

Sk 17, 29-30
29: Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
30: Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.

Jr 5, 3: Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti. Biješ je, ale bolestí se nesvíjejí, ničíš je, ale tvá napomínání odmítají. Jejich tváře jsou tvrdší než skála, odmítají se vrátit.

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Zj 2, 20: Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

zpět