1410. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 21. prosince 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NESMÍTE DÁL ŽÍT, PRACOVAT A JEDNAT JAKO VLAŽNÍMilovaní Boží lidé:

Přijměte požehnání z Otcova domu.

Připomenutí narození Vykupitele lidstva musí vést lidskou bytost k tomu, aby tváří v tvář řadě zmatků, jimž Boží lidé čelí a budou čelit, znovu zvážila potřebu okamžitého usmíření s Nejsvětější Trojicí.

Narození našeho a vašeho Spasitele nelze považovat za izolovanou událost, která pominula, ale za stále žijící a obnovující životy v srdcích těch, kteří Mu zůstávají věrní.

Tak jako Kristus, váš Spasitel, byl přibit na kříži slávy a majestátu, aniž by se od něj uvolnil, musíte se i vy jako jeho lid držet slibů spásy prostřednictvím Boží lásky a milosrdenství, které převyšují lidské porozumění. Z tohoto důvodu člověk nerozumí božskému chování, které miluje a odpouští, odpouští a miluje to, co by lidské bytosti neodpustily.

Soužení pro tuto generaci na sebe nenechá dlouho čekat, přijde se ze všech míst, z každého státu, z každého aspektu, z nejmenší myšlenky.

Velkou lidskou tragédií je neposlušnost Boží vůle. Velká zrada lidstva byla podpořena neuspořádaným lidským egem jako divoký oř, který jde tam, kam chce, aniž by přemýšlel o následcích svých činů.

Každý lidský tvor je zodpovědný za své činy a činy…

Ve Varování neuvidíte, zda jste jednali nebo nejednali v důsledku svých činů nebo činů ostatních, ale budete se dívat na sebe samé, dívat na svá díla a osobní činy, které by vás měly vést k reakci, jednání, odpuštění a lásce jako dospělá stvoření, jako lidská stvoření Boží a být v každý okamžiku v podobnosti Božího učitele.

Nesmíte dále žít, pracovat a jednat jako vlažní. Tento okamžik nedává vlažnému příležitost. Během Luciferovy vzpoury nebyla pro vlažné žádná příležitost, protože andělé, kteří jednali nerozhodně a vlažně, byli vyhozeni z nebe.

Je to zákon ano, ano nebo ne, ne.

Duchovní zůstává duchovní jak v největších, tak i v těch nejtragičtějších zkouškách. Kdokoli není duchovní v době zkoušek, může růst a dosáhnout největších výšek ducha, nebo v těch největších zkouškách být degradován na bědování svého ega, a upadá, protože je pro něj těžké poznat sebe jako vlažného.

Odkazuji se na toto:

Protože této generaci bezprostředně hrozí, že bude čelit zkouškám víry, a protože ví, že vše je odvozeno z víry, kterou lidské stvoření vlastní, ukazuje tato víra kvalitu lidského stvoření vůči jeho bližním v jednání a činech, v chování, slovech, ve společnosti, ve sdílení, v pravidlech chování, jimiž se náš Král a Pán Ježíš Kristus projevoval v nejtěžších chvílích, kterým čelil jako Člověk-Bůh.

Izolace pokračuje, Zlý potřebuje, aby se tento virus nezastavil, aby se lidstvo ponořilo do zoufalství, aby tak převzal kontrolu nad vším, co existuje.

Lidské stvoření přijímá s úzkostí, co mu je nabízeno ve strachu z nákazy, aniž by pomyslelo, že virus se stále vyvíjí, a to, co mu je nabídnuto, není nic, co by nad ním mohlo zvítězit.

Toto narození by mělo být příležitostí k zamyšlení, které posiluje ducha, a tak od naší a vaší Královny a Matky přijměte 24. prosince ochotu k službě bližním, spolu s pokorou, kterou mají jen ti, kteří se sami prohlašují za otroky Boží a ve všem plní Boží vůli.

Nechť se zvyšuje víra, rostou ctnosti a rozkvétají dary, které jako Boží děti nosíte.

Pro lidstvo není tajemstvím, že v budoucnu bude nad lidstvem vládnout světový řád a kontrola, a v procesu toho neštěstí se někteří, zasvěceni Bohu, vzdají a uvítají klamné novinky hanebných modernismů falešné církve.

Země pokračuje ve svém očistném procesu, a proto lidstvo trpí, čelí vážným katastrofám a ztrácí tak lidské životy.

Je naléhavé se obrátit a učit děti hodnoty, které tato generace ztratila, aby tyto děti mohly napravit tolik urážek spáchaných proti Nejsvětější Trojici a proti naší a vaší Královně a Matce Nebe a země.

Modlete se Boží lidé, modlete se za své bratry, aby rozpoznali spáchané zlo.

Modlete se Boží lidé, modlete se za sebe, abyste napravili zlo, jehož jste se dopustili.

Modlete se Boží lidé, modlete se, aby vás znečištění smyslů nedosáhlo a abyste nenásledovali masy.

Modlete se za liská stvoření, která zahynou.

Sjednoťte se jako Boží lid, milujte naši a vaši Královnu a Matku časů konce.

Nabídněte 24. prosince lásku a pravdu jako oběť pro "alfu a omegu" [Zj 22, 13], která z jesliček je Králem všeho, co existuje.

Žehnám vám.

Volejte mě, volejte svého anděla strážného.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael

zpět