1415. Poselství Matky Spásy ze dne 23. prosince 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

TRIDUUM


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Žehnám každé z mých dětí a prosím vás, abyste se připojily k svatému Josefu a ke mně v uctívání mého Syna v jesličkách.

Chci, aby každé srdce bylo jesličkami, v nichž můj Syn může dostat přístřešek, který potřebuje, v němž stébla slámy ztrácí svou tvrdost a mění se v pramínky hedvábí, aby pokrylo Božího dítě…

Chci, aby každé z vás proměnilo svou lhostejnost do lásky ke svým bratrům, "dejte a bude vám dáno".

Odložte zlozvyky, pošetilé myšlenky, city, které vás vedou k duchovnímu plazení, a pak, ze svého rozhodnutí, vstupte do zámotku dobrotivosti, laskavosti, dobrých návyků, aby z nich vystoupil nejzářivější duch, který vás pozvedne a vaše hloupost zmizí tváří v tvář nezištných zájmů. Láska je skrytý poklad, Boží Láska, živoucí a pulzující v lidském stvoření, je poklad, jejž nemůže ukrást zloděj, ani rozežrat červ.

Musíte udržet vaši lampu hořící a bdít, abyste přivítaly mého Syna, jakmile přijde a zavolá vás.

Ubohé jsou ty z mých dětí, které nevěří a otravují své srdce! Ve chvíli zkoušky pocítí tíhu své nedůvěry a bolest, že opovrhly cestou, která by je přivedla k dobru.

Každé z vás je mistrovské dílo a je pro vás nutné znovu najít Boží otisk a obrátit se, dosáhnout výšek pokory, velkodušnosti, dobroty, dobročinnosti a jednoduchosti, jelikož nejsou to ty, které jsou velmi inteligentní a mají důkladné znalosti, jimž se podaří najít Boží otisk a dosáhnout duchovních výšek a také mít pokorné a jednoduché srdce.

Kdokoli se rozhodne hledat mého Syna, aniž by byl skutečně pravdivý, bude ořezán, je-li to nutné, vykořeněn a zasazen znovu, aby byl znovuzrozen s novou silou a žízní najít mého Syna.

Tato generace utišila svou žízeň hnilobnou vodou, zamořenou falešnými ideologiemi, do níž vylila proudy hanobení, svatokrádeží a krev nevinných, do níž hodila Přikázání a svátosti, a v níž se pokusila rozpustit Boží inkoust, jenž diktoval inspiraci Ducha Svatého v pravém učení Mého Syna.

Vyzývám vás, abyste byli částí svatého Zbytku, a jako členové tohoto věrného Zbytku, vždy uctívejte mého Syna v Duchu a Pravdě. Nechci, abyste mě milovali víc než mého Syna.

Lidstvo vzdychá po minulosti, aniž by uvažovalo o tom, kam bylo zavedeno. Lidstvo, hluché a slepé, ze své vlastní svobodné vůle, se samo vrhá do propasti.

Čelíce těmto výbuchům urážek proti mému Božímu dítěti, vyzývám vás, abyste učinili nápravu triduem, zasvěcenému mému Božímu Synu, počínaje 26. prosincem a konče 28. prosincem.


PRVNÍ DEN


ČIN ZKROUŠENOSTI:

Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, kterých jsem se dopustil až do dnešního dne a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji už víc nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých vin a povedeš mě k věčnému životu. Amen.

OBĚŤ:

V tomto dni mou obětí je, že se zdržím jakýchkoli myšlenek, které jdou proti mým bližním.

MODLITBA:

Ach, Boží Dítě, dej mi tvou Lásku, abych mohl milovat bez rozlišování, abych byl v tvé podobnosti, dej mi tvou Lásku, aby ve mně převládla tvá vůle.

Ježíši, malé Dítě, živý Bože, přijď a zůstaň v mém srdci a ať mé myšlenky nabízejí vřelost a odeženou chlad, který Ti způsobují zlé úmysly lidských stvoření.

Přijď, mé zbožňované Dítě, vstup do mé duše, nikdy nedovol, abych byl od Tebe oddělen.

Nabízím Ti činit náhradu za mé zlé osobní myšlenky, příležitosti, kdy jsem svými slovy zabil mého bratra. Očisti mě, milované Dítě, uzdrav toto nemocné srdce.

Dej mi, prosím Tě, žízeň po Tobě, abych Tě hledal bez únavy a aby má víra nemohla vyschnout, ale spíš rostla v každé chvíli mého života.

Zbožňuji Tě, Dítě Ježíši, v každém lidském stvoření. Žehnám Tě, Dítě Ježíši, ve jménu mých bližních i v mém jménu.

Já, (řekněte své jméno) se svěřuji Tobě a spolu se mnou, s pevným a zdravým záměrem, svěřuji Tobě mou rodinu a celé lidstvo. Amen.

VYZNÁNÍ VÍRY:

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný. Amen.


DRUHÝ DEN


ČIN ZKROUŠENOSTI:

Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, které jsem se dopustil až do dnešního dne a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji už víc nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých vin a povedeš mě k věčnému životu. Amen.

OBĚŤ:

V tomto dni nabízím, že budu vzdorovat špatnému cítění ke svým bližním a být opravdovým v mém křesťanském životě.

MODLITBA:

Ach, Boží Dítě, dej mi tvou Lásku, abych uznal své omyly, dej mi moudrost a pokoru, abych připustil, že já jsem žák jdoucí svou cestou a že mé uvažování není vždy správné.

Dej mi tvou pokoru, abych se naučil vážit si znalostí mých bratrů.

Malé Dítě Ježíši, opravdový Bože, žij v mém srdci, abych nezapřel svou víru v Tebe a mohl tak učinit odčinění pro dobu, kdy jsem dával přednost světským věcem a popíral Tebe.

Ať mé dobré úmysly mají za následek skutečné činy, které učiní náhradu pro mé viny, s pevným odhodláním Tě už neurážet.

Přijď mé milované Dítě, vezmi mě za ruku, uzdrav mou mysl a mé myšlení a dovol, abych vždy uviděl bolest druhých.

Dej mi žízeň po Tobě, snažně Tě prosím, abych Tě neurazil, až budu čelit soudům, hrozbám a lidské moci. Ať jsem věrný tvému majestátu za všech okolností.

Dítě Ježíši, vroucně Tě miluji v každém lidském stvoření. Žehnám Tě, Dítě Ježíši ve jménu mých bližních a v mém vlastním jménu.

Já, (řekněte své jméno)svěřuji se Tobě, a spolu se mnou, s pevným a zdravým odhodláním, svěřuji Ti svou rodinu a celé lidstvo. Amen.

VYZNÁNÍ VÍRY:

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný. Amen.


TŘETÍ DEN


ČIN ZKROUŠENOSTI:

Ježíši, můj Pane a Vykupiteli, lituji všech svých hříchů, které jsem se dopustil až do dnešního dne a které tíží celé mé srdce, protože jsem jimi urazil tak dobrého Boha. Pevně se rozhoduji už víc nehřešit a věřím, že tvým nekonečným milosrdenstvím mi poskytneš odpuštění mých vin a povedeš mě k věčnému životu. Amen.

OBĚŤ:

Tento den nabízím nicotu, kterou jsem a uznávám Tebe, Dítě Ježíši, jako mého Krále a mého Pána. Chci Tě uctívat navždy, po celou věčnost.

Snažně Tě prosím, uzdrav mou mysl, mé myšlenky, mé srdce – jedním slovem, celou mou bytost.

Ať se odloučím od toho, co mě táhne ke zlu a vzdám se zcela Tobě, abych získal zpět svou oddanost k Tobě, kterou jsem na cestě opustil.

Nabízím Ti počestnost svých činů, aniž bych se díval na činy ostatních.

MODLITBA:

Ach, Boží Dítě, dej mi naději, abych nepadl, když procházím tímto životem. Kéž bych byl užitečným služebníkem na tvé vinici a nikoli překážkou k naplnění tvé vůle tím, že bych dovolil pýše být mým průvodcem.

Dej mi odevzdání vůli tvého Otce, aby se z mých dobrých úmyslů zrodil čin, který si přeješ, abych mohl být věrným služebníkem a nenechal se odradit.

Malé Dítě Ježíši, pravý Bože, žij ve mně tak, aby dobročinnost byla cestou a svědectvím, že žiješ ve mně.

Dej mi sílu, abych Tě nezapřel, abych byl věrným svědkem, přivádějící mé bližní blíže k Tobě, aniž bych si činil nárok na slávu pro sebe, ale byl posledním z tvých služebníků.

Přijď, mé milované Dítě. Já (řekněte své jméno), zasvětím se Tobě v tomto čase, a tak od nynějška Ty, nekonečné božství, byl Pánem mé cesty.

Mé nohy ať jdou ve tvých stopách, aniž by urazily mé bližní. Ať poznávám tvé božství v mých bratrech, a tak moji bližní nebudou kořistí mého zatvrzelého srdce.

Zasvěcuji se Ti, nekonečná Čistoto, a s pevným a zdravým úmyslem Ti zasvěcuji mou rodinu a všechna lidská stvoření, aby se zlo vzdálilo od lidstva a abys Ty brzy přišel vládnout ve všech srdcích.

Dnes prohlašuji v plné svobodě, že Ty, Dítě Boží, jsi opravdový a věčný Bůh, že Ty jsi začátek a konec, nekonečné milosrdenství, a proto věřím, že v tvé dobrotě, Ty přijmeš toto zasvěcení jako nesmazatelnou pečeť na věky věků.

VYZNÁNÍ VÍRY:

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe a země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla a v život věčný. Amen.

Drahé děti, jestli jsou vaše kostely otevřeny věřícím, účastněte se oslavy eucharistie během tohoto tridua.

Žehnám vám.

Matka Maria




zpět