1416. Poselství Ježíše ze dne 29. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


ČAS K SJEDNOCENÍ


Moji lidé, nyní je čas, abyste se začali sjednocovat s ostatními mými dětmi, protože všichni budete potřebovat jeden druhého v tom, co se brzy stane. Lidé z celého světa se odvrátí od vás, až pronásledování vzroste jako nikdy dříve. Kdokoli, jenž stojí s vámi, bude také pronásledován, a to způsobí, že všichni, kdo nevěří v mé Jméno, odejdou nebo vám pomoc odmítnou.

Mnozí, o nichž jste věřili, že budou stát s vámi, v tom čase odejdou. Nermuťte se, ale i nadále je povzbuzujte ke Mně v modlitbě, neboť nemají vaši víru, aby v tom obstáli.

Začnu otevírat dveře, aby mnoho mých dětí se přiblížilo k sobě. Až se tyto dveře otevřou, odejděte hned – NEVÁHEJTE, neboť příležitosti pro vás budou ztraceny.

Ježíš


2Tim 3, 12 : A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Jan 15, 18 : Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

1Petr 4, 12-14
12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
13: ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14: Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

1Petr 3, 14: Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.

Lk 6 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

zpět