1417. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


STŮJTE PEVNĚ A MLUVTE MOU PRAVDU


Amerika se odevzdala bezbožnosti. Dala přednost temnotě před světlem, tak bude mít temnotu, ale mé lidi Já v ní budu chránit.

Ti, kdo opravdu jdou se Mnou, kdo Mě uctívají v Duchu a Pravdě, kdo milují mé Slovo a stojí za mou spravedlivostí, Já povedu a ochráním.

Až bezbožní a nekající nebudou mít co jíst, mé děti budou dobře živeny, když před nimi připravím stůl, očividně v přítomnosti jejich nepřátel, ale dejte pozor, mé děti, neboť tato opravdová požehnání vám přinesou hodně pronásledování, dokonce mnohým i smrt pro mé Jméno.

Přesto, budete-li stát pevně a mluvit mou Pravdu dokonce i v tom, budu k vám velmi milosrdný a ještě vaše smrt oslaví mé velké Jméno.

Mé děti se nemusí bát.

Ježíš


Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

Jo 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

Ž 31, 24: Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
zpět