1419. 1. ledna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘÍRODNÍ ŘÁD


Připravte se, mé děti. (Slyšela jsem v jeho hlase hluboký smutek). Připravte se na tento poslední běh ke konci, neboť právě začíná.

Odteďka uvidíte, jak se mé Slovo závratnou rychlostí naplňuje, protože jsem zrychlil čas konce, abych vás všechny mohl přivést ke Mně domů. Už dlouho andělé a Já jsme čekali na váš příchod sem a vzrušení v nebi je velké, že vás uvidíme, jak přicházíte domů a přijmete své velké odměny.

Tento čas konce bude smutným časem pro lidstvo, protože vše, co na zemi znáte, na ni padne pod velkým tlakem hříchu. Přírodní řád už nebude fungovat, protože se příroda vzpouzí proti tlaku hříchu.

Všechny vzpoury přinášejí prokletí. Když se člověk vzbouří proti přírodnímu řádu, jejž jsem ustanovil, stává se prokletým a ztrácí svůj pokoj. Ztrácí mé požehnání. Všechno v jeho životě vypadává z rovnováhy, a i když se honí za štěstím, opravdová radost nikdy nebude jeho, protože opustil můj řád.

Vzhledem k tomu, že ostatní následují jeho směr, také oni padnou do prokletí. Brzy bude všechno zkaženo a prokleto a tíha toho je příliš velká pro svět, který jsem stvořil. Začíná se hroutit.

Jak svět, který jsem stvořil, je stále víc a víc vyváděn z rovnováhy, člověk se v něm už nemůže déle udržet. To je, co uvidíte, jak se bude dít v tomto čase. Uvidíte výsledek tíhy vzpoury a hříchu na přírodní rovnováhu světa, který jsem stvořil.

Není nic, co by člověk mohl udělat, aby nyní uvedl do pořádku tuto rovnováhu, která byla zničena, neboť jen Já ji mohu uvést do původního stavu.

Připravte se, mé děti, uvidět výsledek tohoto strašného pádu rovnováhy do chaosu, protože vzpoura vychýlila jazýček vah.

Bůh Otec


Gn 3, 14-17
14: I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, žrát budeš prach.
15: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."
16: Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení a bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout".
17: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš žít v trápení.

2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví, a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly se v žáru rozplynou.
13: Ale my čekáme – jak on to slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.

Řím 8, 19-22
19: Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
20: Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který je podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje,
21: že i ono bude vysvobozeno z poroby pokušení, a to k účasti na svobodě, které oslavením nabudou Boží děti.
22: Víme, že celým tvorstvem jde jeden jediný vzdech a všecko tvorstvo že svírá bolest až doposud.

Řím 1, 26-32
26: A proto je Bůh nechal klesnout do hanebných vášní. Jejich ženy totiž zaměnily přirozené obcování za protipřirozené,
27: a podobně i muži nechali přirozeného styku se ženou a rozpálili se náklonností k sobě navzájem. Muži páchali nestoudnosti s muži, a tak zakusili sami na sobě zasloužený trest za svoje poblouznění.
28: A protože nekladli žádnou váhu na to, aby dobře poznali Boha, dopustil Bůh, že klesli do převrácených názorů, takže se dopouštěli věcí ošklivých.
29: Jsou plní kdejaké špatnosti a ničemnosti, chamtivosti a zloby, jsou samá závist, vražda, nesvár, lest, zlomyslnost. Pomlouvají,
30: na cti utrhají, Boha mají v nenávisti, urážejí druhé, jsou nadutí, domýšliví, vynalézaví ve zlém, vzpurní vůči rodičům,
31: tupí, věrolomní, bezcitní, nemilosrdní.
32: Oni sice znají Boží ustanovení, že zasluhuje smrti ten, kdo se dopouští takových věcí. Přesto však to nejenže dělají sami, nýbrž i schvalují, když to dělají druzí.

Nu 14, 9: Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu této země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!

Ez 20, 8: Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel, a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení, a tak dovrším svůj hněv uprostřed egyptské země.

Jr 28, 16: Proto Hospodin praví toto: Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože si scestně mluvil o Hospodinu.

Zj 14, 6-8
6: Pak jsem uviděl jiného anděla, letěl vysoko na nebi. Nesl věčně platné radostné poselství, aby je zvěstoval obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i pokolení.
7: A volal silným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, protože přišla chvíle jeho soudu. Pokloňte se tomu, který stvořil nebe i zemi, moře i prameny!
8: Jiný druhý anděl následoval a volal: "Padl, padl, velký Babylón, který opil všechny národy svým smilným vínem, které svolává trest."

Iz 65, 17: Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.

Žid 12, 25-27
25: Nezdráhejte se poslouchat toho, který mluví! Jestliže neunikli trestu oni, kteří odmítali toho, kdo jim sděloval Boží nařízení na zemi, čím méně my, kdybychom se odvraceli od toho, kdo mluví z nebe!
26: Tehdy jeho hlas zatřásl zemí; teď však slibuje. Zatřesu ještě jednou, a to nejen zemí, nýbrž i nebem.
27: Slovy ještě jednou naznačuje, že bude odstraněno to, čím se zatřese – protože to bylo jen přechodné, a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.

Zj: 21, 1: Potom jsem spatřil nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely a ani moře už není.
zpět