1423. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


POCHOPTE TU BITVU


Zatímco jdete těmito nejistými dny, vězte, že Já již vidím cestu, kterou jsem pro vás vytyčil. Vaším úkolem je po ní jít a mít Mě jako váš ústřední bod. Vaším úkolem je nedovolit nepříteli, abyste klopýtli.

Povedu vás a postarám se o vás na každém kroku vaší cesty. Dívejte se po otevřených dveřích, které jsem umístil před vás. Najděte cestu, k níž jsem vás povolal a vykročte na ni bez strachu a obav. Nedovolte nepříteli, aby vás vystrašil, ale vytěsněte jeho zlý hlas.

Místo, kam jsem vás povolal, nemusí být to, po kterém toužíte nejvíc. Může to být místo, o kterém jste neuvažovali, ale Já vím, kam vás mám umístit pro vaše bezpečí, abyste mohli ujít zbytek své cesty.

Bude to doba čekání, protože víte mnoho o tom, co přichází, a budete čekat, abyste viděli, až se to stane.

Nemarněte tento čas, moji drazí, ale zaujměte pozici v mém Duchu pro vítězství!

Naostřete své meče a pochopte bitvu, v níž jste, aby nepřítel vás nedostihl. Nezaměňte tento čas čekání s časem odpočinku.

Ježíš


Ž 9, 16-17
16: Pronárody klesly do pasti, již udělaly, v síti, kterou nastražily, uvízla jim noha.
17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

Ž 91, 1-4
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Mt 6, 19-20
19: Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Př 16, 3: Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Mt, 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Žid 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

1Petr 3, 15: a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

zpět