1431. Poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TEMNÁ SRDCE


Čas mnoha zrad mých dětí je na dosah ruky. Musíte se naučit být stále ve střehu, mé děti, protože mnozí se vás snaží v této době oklamat.

Je mnoho blízkých, o nichž si myslíte, že jsou na vaší straně, kteří se nazývají mým jménem, a začnou se k vám nyní obracet, jak temnota do velké míry vzroste. Dávejte si pozor, mé děti, na vlky v rouchu beránčím. Vaše schopnost rozlišování vám řekne, kdo je ode Mne a kdo není.

Ti, kdo tvrdí, že jsou moji, a jejichž srdce je temné, vám budou odhaleni v tomto čase. Buďte všímavé a nedůvěřujte jim, když v nich uvidíte temnotu, neboť tato temnota bude růst až do konce.

Nebezpečí se nyní vystupňuje rychle pro mé lidi, jak se blížíte k vašemu času, kdy opustíte Zemi.

Ježíš


Lk 22, 48: Ježíš mu řekl: "Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?"

1Jan 4, 1: Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

2Tim 3, 13: Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.

Ef 6, 10-18
10: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje'
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také 'přilbu spasení ' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží '.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
zpět