1432. Poselství Ježíše ze dne 13. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (Argentina).


NAPRAVOVAT ŠKODY


Toto je doba k napravování škod, mé děti. Toto je doba k upravení posledních detailů a připravit se k opuštění světa. Přeji si, abyste se připravily teď. Nechci, aby mé opravdové děti, které jdou těsně se Mnou, uviděly přicházet zlo, a mnoho z vás bude povoláno ke Mně před tímto časem.

Je již příliš mnoho zla ve vašem světě, ale mnohem horší přichází. Nechci, aby mé děti měly účast na hříchu a zkaženosti. Přeji si, abyste trávily hodně času v modlitbě a v mém svatém Slovu a vyprávěly druhým o mé spáse.

Čas, který vám zbývá, využijte moudře, mé děti, aby vaše odměna v nebi byla velmi velká.

Ježíš


1Petr 3, 15: A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

Řím 13, 8-12
8: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
9: Vždyť přikázání, nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
10: Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.
11: Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
12: Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

zpět