1434. Poselství Ježíše ze dne 14. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POKUD MI DŮVĚŘUJETE


Mé děti, žijete ve velmi nebezpečných dobách, kdy změny k vám přijdou bez varování. Jste-li zakořeněny v mém svatém Slovu, budete schopny vydržet bez ohledu na to, co přijde.

Jste zakořeněny ve Mně, ve své víře ve Mne? Dokážete obstát bez ohledu na to, jaké pronásledování přijde? Nebude záležet na tom co, nebo kdo ze zlých, si od vás vezme?

Mnoho z vás se v příštích měsících bojí nedostatku. Je pravda, že mnozí budou mít nedostatek, ale já jsem vždy vaším Poskytovatelem. Nezapomeňte Mne zavolat, budete-li v nouzi. Důvěřujete Mi, že se o vás za každých okolností postarám?

Pokud Mi důvěřujete, proč se bojíte, že budete o hladu, nebo nebudete mít co obléct? Pokud Mi důvěřujete, proč se vůbec bojíte toho, co přijde?

Mé děti, jak dny budou stale víc tmavnout, uvidíte a uslyšíte mnoho věcí, které vás budou pokoušet k strachu. Dívejte se na Mne a Já vám udělím svůj pokoj.

Já vím, co vás čeká, a držím vás v bezpečí v dlani své mocné ruky. Nechci, abyste měly strach.

Ježíš


2Tim 3, 1-4
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.

Ef 6, 13-14
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti.

Mt 6, 28-30
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –
29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.
30: Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Mt 3, 33-34
33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34: Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

zpět