1443. Poselství Matky Spásy z 20. ledna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina


UKRYJTE SE V MÉM NEPOSKVRNĚNÉM SRDCIMilované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Vy jste mé milované děti, vy, které mi dal můj Syn z kříže.

Nacházíte se ve chvílích zmatku, nejistoty a čekání.

Kdo pokračuje na Cestě? Mé děti, které důvěřují Boží vůli.

Mé děti jsou si jisté, že je můj Syn neopustí a že je neopustí ani tato Matka.

Každé z vás jde dál s jistotou, že to, co je oznámeno Nejsvětější Trojicí, vám dává jistotu, že nic se nestane, aniž by to bylo oznámeno předem, abyste se mohly připravit, abyste se neztratily a mohly zachránit své duše.

Bez lásky lidské stvoření nedosáhne věčného života…

Bez víry, lidské stvoření staví na pohyblivém písku…

Bez naděje, lidské stvoření se zhroutí před neustálou nejistotou této chvíle…

Bez lásky k sobě a k svému bližnímu nedokáže lidské stvoření postupovat na duchovní cestě…

Je to tento čas a žádný jiný, je tím, jenž byl oznámen a který vás přivádí k očistě, a proto musíte růst v lásce k sobě a k svému bližnímu, musíte růst ve víře, naději a v lásce.

Děti:

Dávejte pozor na učence s prázdným srdcem, znající písmena, ale ne Slovo Boží Lásky.
Dávejte pozor na ty, kdo se nazývají křesťany a pohrdají křížem, kdo si říkají, že jsou stoupenci mého Syna a pohrdají svými bratry.
Dávejte pozor na ty, kdo jsou rádi být herci a nikoli očitými svědky, neboť svět je plný takových stvoření.

Následujte mého Syna, neopovrhujte Jím, neopouštějte Jej, abyste následovali ty, kteří v Něj nevěří, nebo jsou falešnými vykladači Božího Slova, tyto mé děti vám ztratí věčný život, pokud se teď neprobudíte.

Obdržíte Boží potravu, která se ve vás rozmnoží, proto vás vyzývám, abyste zůstaly ve stavu milosti. Bojujte proti hříchu, zůstaňte bdělé, abyste nepadly. Jděte, aniž byste zarmucovaly Ducha Svatého [Ef 4, 30], křičte, aby vám pomohl a dodal potřebnou sílu zůstat vytrvalé a stály jako hlídky, abyste mohly už z dálky vidět nepřítele, aby vás nepřekvapil.

Kolik z vás, děti mého srdce, jste šly po cestě, která vás nevedla k věčnému životu, ale odklonila vás ke zlu? Buďte opatrné se svými vrstevníky, mé děti, milujte je víc než sebe samé, neboť ten, kdo miluje svého bratra, miluje sebe, a ten kdo nemá rád sebe, pro toho je nemožné milovat svého bližního.

Udržujte své duchovní smysly ve střehu. Tato chvíle je silná, náročná, a jestli nebudete hlídat svou cestičku, některé z mých dětí, jimž se nepodařilo sestoupit z piedestalu lidského ega, vás svedou, abyste byly jejich služebníky a ne těmi mého Syna.

V tomto čase, vody jsou v pohybu, ale můj Syn vás doprovází ve vašem osobním člunu, abyste mohly veslovat v bezpečí uprostřed rozbouřeného moře. Buďte opatrné a modlete se, církev mého Syna je v nebezpečí, lehkomyslnost přitahuje zlo.

Zlo postupuje jako stín, jenž zatemní atmosféru Země, zatemní ty, kdo nemají pevný úmysl být věrní mému Synu.

Vyzývám vás jako Matka, abyste dobrovolně porazily pýchu, volala jsem vás, abyste zůstaly v malosti, kterou je každé lidské stvoření, ale vy mě neposloucháte. Čekám na vás až do posledního výdechu života, abyste se poznali jako hříšníci.

Milované děti, modlete se v každém čase, modlete se srdcem a s vědomím, že v lůnu každé modlitby se nachází láska k vašemu bližnímu, odpuštění a odevzdanost.

Modlete se s Láskou mého Syna za vaše bratry, modlete se jako stvoření dobra, nebuďte soudci, ale usmiřovatelé, ale buďte připravení pomoci těm, kteří to potřebují. To, co ve vašem bratru vidíte jako zlé jednání nebo čin, je to, čím jste sami prosyceni.

Milované děti mého srdce, nemoc se šíří, chapadla ďábla postupují, uplatňují moc nad lidstvem, která vládne bez povšimnutí.

Modlete se, mé děti, modlete se, Orel vstoupí do chaosu.

Modlete se, mé děti, Francie bude kořistí vetřelců.

Modlete se, mé děti, modlete se, velké sopky vylévají svou lávu, člověk se na to dívá jako na divadlo, nebe naříká.

Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, pás ohně se třese a silné otřesy postupují z jednoho místa na druhé.

Mé děti, musíte pokračovat v modlitbách, uvádět modlitbu do praxe, účastnit se slavnosti eucharistie, litovat svých činů nebo jednání, neboť nečekané přijde jako vítr.

JSEM TVÁ MATKA, NEOPUSTÍM TĚ.
JSEM TVÁ MATKA, OCHRAŇUJI TĚ, NEMĚJ STRACH.

Žehnám vám, ukryjte se v mém Neposkvrněném Srdci.

Matka Maria
zpět