1444. 23. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. března 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS ODEJÍT


Nyní je čas pro mé lidi, aby se uvolnili od věcí na zemi. Co je na zemi, může vás jen zatížit v tom, co má přijít.

I když dávám mým dětem na zemi mnoho pokladů a potěšení, aby si je užily na určitý čas, je nanejvýš důležité, aby byly připravené a ochotné vzdát se těchto věcí pro Mne, až jejich doba uplyne, a mohly zůstat svobodné a bez donucení zcela naplnilt mou vůli pro ně. To je mé přání a to, co vyžaduji od těch, které ve Mně povýším na vyšší úrovně.

Buďte vždy připraveni.

Ježíš


Poznámka: V mém duchu mi bylo ukázáno, že Pán mluví o domech, zaměstnání, povolání, o penězích a vztazích, které nás mohou zdržet, když On říká, abychom šli, anebo se přestěhovali nebo přesunuli jinam. Nic nemá být položeno před Něj. Také mi bylo ukázáno, že nyní požaduje od těch, kteří odešli, aby se vrátili, aby vyzkoušel ty, které chce povýšit nejvýše, nebo jim dát nejvíc. Ukázal mi, že ti, kdo odešli okamžitě, kdo se nebránili, nebo neváhali, budou rychle povýšeni do úrovní, které je udiví. Pán mi ukázal bohatého muže v 18. kapitole Lukášova evangelia. Byl připoután ke svému bohatství a světským potěšením víc než k Pánu, proto se jich nemohl vzdát.


Ž 52, 9: Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci.

Lk 18, 18-23
18: Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
19: Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
20: Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku."
21: On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí."
22: Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"
23: On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.

zpět