1445. 24. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 15. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SPODNÍ PROUDY


Zlo vstoupilo do americké vlády a spodní proudy smrti jsou tam už v pohybu. Buďte bdělé mé děti a vězte, že smrt se brzy rozšíří napříč Amerikou.

Amerika dlouho odmítala kát se ze svých vražd a hanebností a nyní její hříchy dovolily vraždě přijít k ní. To nebude jedna nebo dvě vraždy, ale vražda miliónů, zrovna to, co udělala jiným a těm uvnitř v ní.

Zkáza je u tvých dveří, Ameriko. Vražedné spodní proudy se už řinou a nebudou zastaveny. Protože jsi odmítla odvrátit se od hříchu, Já neodvrátím tuto zkázu.

Ježíš


Ž 106, 37-39
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu; proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.

Př 6, 16-19
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

Př 29, 2: Když přibývá spravedlivých, lid se raduje, panuje-li svévolník, lid vzdychá.

Ž 37, 1-6
1: Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
2: Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. (Bét)
3: Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Gimel)
5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
6: Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. (Dálet)
zpět