1446. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZRYCHLENÍ


Když jsem se minulý víkend modlila a prosila Pána, aby nám něco řekl, uslyšela jsem "Zrychlení " a v duchu jsem uviděla zrychlení plánu nepřítele proti Božímu lidu.

Mé děti, buďte si jisté, že jste se připravily, jak jsem vás pověřil, neboť až dojdete do toho nového období, nebude už k přípravě žádný čas. Události budou využity proti mému lidu tak rychle, že se nebude moci připravit, ani bránit proti tomu, co přijde od nepřítele. Nyní bude zřejmé, kdo se připravil, a kdo ne.

Nezapomeňte, že jsem vždy s vámi.

Ježíš


Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Mt 24, 8-10
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.





zpět