1448. Poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NE DLOUHO


Sledovala jsem některé scény z 11. září, a pak jsem se dívala na americkou vlajku, která vlála, když jsem ve vizi uviděla, jak se začala od konce třepit. Když se to dostalo asi do poloviny, kde jsou hvězdy, objevila se na ní krev.

Pane, co znamená tato vize pro lid Ameriky? Řekneš nám o tom, co přichází? Je něco, co bychom s tím mohli dělat?

Modlete se za duše, které Mě ještě neznají, mé děti. Modlete se za ně, jako ostatní se modlí za vás, abych je mohl zachránit dřív, než strašné události, které jsou plánovány, přijdou do vašeho národa. Modlete se o moudrost pro vaše vůdce, aby někteří mohli být stále dosažitelní vést vás správnou cestou, vést vás mou cestou.

Vězte, že na vašem světě nezůstanete dlouho, ale až jej opustíte, vrátíte se domů do lepšího světa. Nebojte se toho, co přichází, ale stůjte pevně ve víře ve Mne.

Vězte, že cokoli přijde, má ruka milosrdenství je na vás. Buďte si jisté, že jste každý den připraveny opustit tento svět a stát přede Mnou, neboť Já vezmu mnoho z vás domů dřív, než se tyto události stanou, abyste neviděly zlo, které přichází na Zem.

Dejte každému, kterého znáte, svědectví, i když víte, že vaše slova odmítnou a nebojte se jejich tváří, neboť jsem to Já, koho odmítají a pronásledování z jejich strany jen zvýší odměny, z nichž se budete těšit navždy. Není větší práce na Zemi a lepší využití vašeho času než získávat duše pro mé království.

Ježíš


1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

De 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

Mt 24, 36-44
36: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
37: Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:
38: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
39: a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.
40: Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41: Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43: Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
zpět