1449. Poselství Ježíše ze dne 29. ledna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROSTE MĚ A VĚŘTE


Mnoho mých dětí má obavy z nouze a smutku v časech, které mají přijít.

Mé děti, Já jsem milující Otec. Vždy na vás dávám pozor, protože nepotřebuji spát. Není ani jediná minuta, kdy si nejsem vědom vás, vašich myšlenek, činů a okolí. Já nejsem lhostejný rodič, jako mnozí pozemští rodiče, ale plně angažovaný rodič.

Kdykoli jste v nouzi, jsem připraven se o vás postarat. Jste-li zranění, jsem zde, abych vás utěšil, když Mě jen o to poprosíte. Když jste nemocní, přijdu s uzdravením na mých křídlech. Není nic, co byste mohli potřebovat a Já bych vám to nemohl dát, žádný smutek, jímž bych vás nemohl provést. Dovolíte Mi to? Poprosíte Mě? Budete Mi důvěřovat? Vše, co potřebujete k přijetí těchto věcí, je věřit tomu, co vám říká mé svaté Slovo.

Ježíš


Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.

Ž 121, 4: Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

Sof 3, 17: Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.

Ž 139, 2: Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.

Mt 6, 26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

2Kor 1, 3-4
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
4: On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

Jan 14-18: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Mal 4, 20: Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.

Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
zpět