145.Poselství Matky Spásy ze dne 22. ledna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ČLOVĚK NEŽIJE JEN POZNÁNÍM, ALE TAKÉ LÁSKOU


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

nekonečná požehnání se dostanou každému z mých dětí, jsou-li jejich činy a skutky naplněny láskou.

Všichni musí uskutečnit radikální změnu ve způsobu svého jednání a reagovat tak, abyste sami byli tvůrci lásky a aktivními svědky mého Syna.

Láska mizí mezi prsty jako voda, ale prsty přesto nezůstávají suché, je to kůže, která udrží vlhkost, kterou zanechá voda. Tímto způsobem jste povoláni reaktivovat tento dar a tuto jistotu v práci a jednání, které jsou násobiteli probouzející ve vašich bližních Boží jiskru, která osvítí temnotu a překoná, co již bylo považováno za ztracené.

Musíte se osobně připravit, abyste dovolili Duchu Svatému jednat svobodně v každém z vás, a tímto způsobem růst a být více z mého Syna a méně ze světa. Není všechno ztraceno pro ty, kteří jsou ochotni a svěřili se Božímu vedení. Musíte jen zcela zůstat k dispozici, aby se lidstvo obrátilo opačným směrem od svého současného chování, tj., vlády zla po celé zemi.

Lidstvo bude trpět kvůli své vzpouře, ale každý má před sebou možnost Božího milosrdenství a příležitost k obrácení, a tedy ke spáse své duše.

Předpokladem pro člověka je, že se ve vší důvěře odevzdá vnitřně do náruče mého Syna. Protože každý z vás v tomto čase žízní po spáse duší, láska nebude jen přijímána lidským stvořením, které ji požaduje, ale bude se šířit do nekonečna, a tímto způsobem promění všechno, co potká na své cestě. Nesmíte být sterilní – každý musí přinést svědectví svou prací a jednáním.

V tomto čase je realita uvnitř lidu mého Syna chaotická, slepí chtějí vést jiné slepé... Některé z mých dětí čekají na mé Slovo, aby se zaměřily na kritiku, aby se vyhnuly své odpovědnosti, nebo aby se dověděly více o "zprávách" z Domu mého Syna.

Jako Matka trpím, vědouc, že některé z mých vyvolených dětí nehlásají Slovo Boží a neuvolňují svůj emocionální stav ve svých kázáních, a tím v lidu mého Syna, který je dost vzdálen dobrému chování, vyvolávají další zmatek.

Ruce, které posvěcují mého Syna, musí být oproštěné od pýchy, závisti, urážek, předem promyšlených lží... Běda těm z mých kněží, kteří se stanou pronásledovateli lidu mého Syna, neboť nedostatek zdravého rozumu ukazuje na nedostatek Boží lásky v lidské bytosti, a to ochromuje Pravdu a dovoluje se projevit lidskému egu.

Mé vyvolené děti, zlo se nepohybuje jen v hledání mých laických duší, ale posílá nejmocnější démony, aby zaplavili srdce těch, kteří se oddali službě mému Synu. Zlo útočí nedostatkem správného úsudku, duchovní chudobou, leností a hněvem, aby ve vás vyvolalo ztrátu odvahy, zanedbáváním vašich povinností, pocitem, že jste privilegovaní, mající vyšší status, a tak jste těmi, kdo způsobují vyprahlost a tvrdost srdce duší, které máte vést.

Vyvolené děti mého srdce, nezapomeňte, že ve službě mému Synu musíte jít příkladem a mít upřímné srdce.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,

Naučte se poznávat mého Syna, hledejte Ho, přibližte se Mu, buďte otevření k Pravdě...
Musíte důkladně poznat mého Syna a do hloubky zkoumat stvoření, přírodu, vítr, vodu, protože ve všem najdete Boží otisk, který k vám mluví a dokazuje věčnost toho, který jej stvořil.

Jste v neustálém vnitřním boji...
To je právě ono, co dovoluje zlu vás častěji pokoušet.

Jedním z problémů tohoto času je velké rozptylování, v němž žijete. Děti, rozptylování utlačuje paměť a zabraňuje v úsilí, které můžete vyvíjet, abyste šly vzhůru a sjednotily se s mým Synem.

Děti, již jsem vás volala, abyste vstoupily do sebe a poznaly sebe samé bez předstírání. To vás povede k tomu, že budete pevnější, důkladnější, opatrnější a přemýšlivější, abyste rozpoznaly, co potřebujete, abyste zesílily vzhledem k vaší slabosti, sobectví, nedostatku lásky a byly tak schopny růst v životě ve společenství se svými bližními.

Žijete život, který je připoutaný k světu, ale máte chvíle, kdy zjišťujete důležitost skutečného vztahu s mým Synem, který je vzdálen od vašich falešných představ. Musíte vyjít z této sobecké falešné myšlenky "být sám sebou", z toho absolutně sobeckého života a obrátit se k nitru, zkoumat se a být připraveny opustit vše, co vám může zabránit stát se opravdovým synem Božím, který nedbá na sebe samého, ale na Boha a na svého bratra.

Děti, některé z vás mají znalosti a ohromují jimi své bližní, ale přesto člověk nežije jen poznáním, ale také láskou, porozuměním, přijetím bratra s jeho nedostatky i ctnostmi, tím, že nedrtí sobě podobné a nepodléhá vzteku, neboť to ničí vše, vyhýbá se duchovní žárlivosti, protože ta dokáže ovládnout člověka, aby ho nechala padnout do všech nectností protikladných lásce.

Hektický život mých dětí je neustálou bouří na moři, nedovolí, abyste se uklidnily, je to důvod, proč někteří z vás jsou tak slabí, že nejsou schopni odolávat každodenním situacím... Spirituální nedostatečnost má vliv na fyzické tělo.

Děti, zapomněly jste na poslušnost k mým voláním, děláte si, co chcete a dáváte přednost světu. Formujete svůj vlastní život svými vlastními zákony a svými vlastními vztahy k Bohu. Neuznáváte mého Syna, ani nemáte úctu k Přikázáním, a to vás vede k tomu, že náležíte k zvrácené generaci. Ta chce jen úspěch a sebeuspokojení a prosazuje se, aby byla poslouchána, aniž by připustila cestu k nápravě...

Člověk se neustále pokouší vzdát se svých omylů a závislostí, protože se mu však nedaří uskutečnit svou proměnu, zbývají mu jen úmysly...

Člověk vylévá své úmysly do moře zapomnění, aby zůstal ve fantazii, proto by moji kněží neměli kázat o neexistenci zla, protože to vede k tomu, že duše podlehne. Lidstvo naléhavě hledá podporu u hierarchie církve mého Syna, aby setrvalo ve svém světě hříchu, a tak pokračuje ve své zhýralosti.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, tolik soupeření, které nyní existuje v člověku, je výsledkem nedostatku Boží Lásky v lidském srdci. Lehkost jazyka zrazuje ty, kdo žijí vnějším zdáním, zcela v protikladu se Zákonem lásky.

Čas vás volá, abyste nebyly bytostmi, které se živí neštěstím vašich bližních. Ten, kdo jedná tímto způsobem, se živí zlem. Zlo vzrůstá a zvětšuje svou moc vašimi zlými činy. Musíte si toho být vědomi, chcete-li stoupat do výšek duchovního života.

Musíte se tedy napravit tady a v této tak významné transcendentní chvíli historie lidstva. Odtud plyne sklon ke vzpouře proti všemu, aniž byste uvážili, zda je to dobré, nebo ne. Lidé v této chvíli jednají napodobováním, nikoli uvažováním, nebo myšlením. Vy bráníte svému svědomí, aby vás přivedlo k výčitkám, které nemáte, protože jste svědomí uvěznili, aby vás nerušilo, nebo nepřivedlo k pokání.

S bolestí pozoruji své děti, jak hledají nejlehčí prostředky, aby se vyvlékly z odpovědnosti a ze změn zlými činy a reakcemi, špatné návyky zakrývají tím, že obviňují ostatní. Člověk vyrostl v tomto smutném sklonu k obviňování ostatních, aby nevzal na sebe vlastní vinu, kterou nechce uznat. To je velká osobní slabost, sebeklam, osobní úpadek, který vede k nezodpovědnosti, v níž v tomto čase lidé žijí.

Cesta tohoto času je utvářena každým z vás, každý přispěl ke stavu této generace svou prací a jednáním.

Nápady, věhlas, nicotná sláva, bohatství, požitky, to vše je pro člověka tak důležité, že není místo pro spiritualitu. Můj Syn byl vyhnán ze srdce mých dětí, žije potlačován lidským šílenstvím. To usnadní předání člověka antikristu. Ten, kdo nezná mého Syna, bude snadnou kořistí zla. Fantazie a iluze vás nechají padnout do klamných rukou antikrista.

Ti, kdo jsou mocní, nechají padnout do svých sítí ty, kdo neznají podstatu Pravdy, a Pravda bude lidem skryta, aby byli přivedeni do utrpení a stálé bolesti. Nejistota ničí, ale každý, kdo zůstává v bezpečí pod Boží ochranou, má ve svém duchu větší stálost.

V tomto čase hledí lidstvo na skutky a jednání jediného člověka, na kterého rychle zapomene, až do chvíle, kdy lidskou mocí, kterou mu lidé udělili, otřese jisté národy. Takové je lidské chování. Je tomu stejně tak s duchovním. Člověk ze strachu volá Boha, pak zapomene a pokračuje ve svých každodenních záležitostech.

Jistě, člověk trpí a bude trpět, ale ten, kdo netrpěl, neprojeví lásku tomu, kdo trpí. Naopak, pošle ho pryč, aby neviděl, co sám nezná.

Mocní tohoto světa nejsou k sobě nepozorní. Naopak, tkají jemnou síť a jsou spojeni, aby se neohrožovali. Lidstvo bude nevědomostí a přijetím této nevědomosti oklamáno.

Modlete se, děti, modlete se, Itálie bude i nadále trpět, země se bude znovu třást a bude překvapena mocným, spícím vulkánem, který probudí další sopky.

Modlete se, církev mého Syna bude náhle trpět neočekávanými zprávami.

Tehdy bude přemýšlet o mých slovech a bude přesvědčena, že tato Matka vás varovala, ale vy jste jí nerozuměli.

Modlete se, děti, Guatemala bude otřesena, její trpící lid bude prolévat slzy.

Modlete se, děti, modlete se, nové zákony oslabí bezbranné a bude vzrůstat hlad. Ten, kdo má, chce mít víc, a kdo nemá, bude zbaven toho, co má. Spojené státy budou středem zájmu světa.

Modlete se, mé děti, modlete se, neboť ze Spojených států vyjde na lidstvo bolest.

Modlete se, děti, seizmická aktivita se zvyšuje, Slunce bude bičovat Zemi.

Děti mého Neposkvrněného Srdce, čas už není časem, blízkost meteoritu je brána s lhostejností, člověk žije, jako kdyby události, o kterých jsem se zmínila, neměly nastat. Je to tvrdohlavost člověka, který se nemění, aby přinejmenším šířil lásku k přírodě, aby ho tím lépe chránila.

Venezuela žije ve stínu a v tomto stínu je arzenál zbraní, přinášející nebezpečí pro Ameriku. Komunismus nebyl poražen, ale rozšířil svou moc zbraní po celém světě a má větší vliv, než si lidstvo myslí.

Děti, nechť každé z vás je skutečným zrcadlem a odráží práci a jednání mého Syna, abyste mohly jednat tak, že budete vyzařovat lásku, kterou velká část lidstva vyhnala.

Nezoufejte, můj Syn a tato Matka vás neopustí...
Jsme láskou každému lidskému stvoření a můj Syn je nekonečné milosrdenství.

Žehnám vám.

Matka Maria
zpět