1450. 30. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 28. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/

>

EPIDEMIE


Mé děti, brzy budou uvolněny epidemie, které zabijí miliony. Tyto epidemie propuknou nečekaně na malých místech. Budou zabíjet rychle, protože tak jsou navrženy. Panika a chaos budou následovat.

Mnoho z mých dětí se stane oběťmi těchto epidemií, ale nemějte strach, protože Já si často rychle vezmu ty, jimž projevuji milosrdenství. Tím zmírňuji utrpení v tom, co přichází – vaše i jejich.

Na jednu z přicházejících epidemií existuje lék, ale je to pečlivě střežené tajemství a nebude použit, protože tento mor byl navržen tak, aby zabil mnoho lidí.

Mnoho utrpení přichází v těchto časech konce a hodně smutku, ale Já jsem s vámi a čekám na váš návrat domů ke Mně. Stůjte pevně ve své víře a buďte velmi odvážné kvůli mému Jménu.

Ježíš


Ž 106, 29 : Svým jednáním uráželi Hospodina , proto je postihla pohroma.

Ez 12, 16 : Ale určitý počet lidí z nich zachovám před mečem, hladem a morem, aby vyprávěli o všech svých ohavnostech mezi pronárody, mezi něž půjdou. I poznají, že já jsem Hospodin.

Zj 6. 8 : Hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
zpět