1451. 31. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 8. července 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POVSTAŇTE A BOJUJTE S NEPŘÍTELEM


Povstaňte! Povstaňte mocní válečníci, protože vás volám na vaše stanoviště. Buďte ozbrojeni a připraveni bránit svého Krále.

Kolem vás zuří válka, mé děti, dávná válka mezi dobrem a zlem a mnoho z mých lidí odložilo své zbraně a už dál nebojují za to, co je správné v mých očích. Přestali zápasit se svými vlastními zlými touhami, i když mé Slovo jasně oznamuje, co je dobro a co je zlo. Dovolili Zlému, aby v jejich srdci a mysli běsnil a šířil smyslné myšlenky, zlobu, pomluvy, hanobení a zlé úmysly.

Jste znečištěné jeho vlivem, mé děti, a Já si přeji, abyste se staly čisté. Přeji si, abyste se umyly ve vodě mého Slova a odvrátily se od ničemnosti, abyste opustily způsoby nepřítele mezi vámi. Chci, abyste šly vzpřímeně přede Mnou.

Rozdělený dům nemůže obstát. Nemůžete nějaký čas podporovat nepřítele a jindy podporovat Mne a vyhrávat bitvy pro Mne. Musíte být zcela pro Mne a mé království, nebo nakonec se vás zmocní neřesti Zlého.

Nevidíte to? Nevidíte, že vás touží zničit vašimi vlastními slabostmi? Nedovolte si být jeho oběti. Povstaňte a utkejte se s ním, mé děti! Nedovolte, abyste se staly jeho oběti. Utkejte se s ním se zbraní Pravdy – mým svatým Slovem.

Pravda a světlo vždy přemůžou temnotu a klam. Podvedl vás tím, že vám nechal uvěřit, že je lepší cestou, i když není. Musíte se obrátit ke Mně, dokud je ještě čas, jestli vás mám zachránit z toho, co má přijít na Zem.

Neštěstí velkého rozsahu leží před těmi, kdo obývají Zemi, ale mé děti budou ochraňovány, jestli budou naslouchat mému hlasu, jestli budou dbát mého varovného hlasu k nim.

Když odmítnete mé instrukce, zahynete.

Ježíš


Gal 5, 6: V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.

Col 3, 8: Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.

Tit 3, 3: Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.

Jak 1, 15: Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.

Př 10, 18: Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten , kdo šíří pomluvy, je hlupák.

Př 6, 14-19
14: V srdci má proradnost, osnuje zlo v každém čase, vyvolává sváry.
15: Proto náhlá pohroma ho stihne, bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo.
16: Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:
17: přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
18: srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem,
19: křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.

Ez 14, 11: Učiním to , aby už izraelský dům nebloudil, nevzdaloval se mi a neposkvrňoval se všemožnými svými nevěrnostmi. I budou mým lidem a já jim budu Bohem, je výrok Panovníka Hospodina.

Mk 3, 25: Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.

Ž 84, 11: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
zpět