1452. Poselství Ježíše ze dne 1. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠECHNO JE PŘIPRAVENO


V pátek, pozdě večer, jsem se uklidňovala a snažila jsem si v duchu odpočinout od stresu a chaosu, který jsme všichni až dosud po mnoho měsíců snášeli, když můj duch začal cítit budoucnost.

V nepříliš vzdálené budoucnosti jsem viděla dobu velkého smutku. Hlubokého a intenzivního zármutku. Mnozí z nás už truchlí, protože jsme právě viděli, jak je americká demokracie drcena a ponechána v prachu smečkou nepokrytě podvodných zlodějů. Ale to, co jsem viděla přicházet, byl druh zármutku, který cítíte, když zemřel někdo, koho jste skutečně milovali. Byl to strašný a silný zármutek.

Co je to, co vidím přicházet, Pane? Co způsobilo, že miliony lidí se tak hluboce trápí, všichni současně?

Vidím, že spolu se zármutkem je strach. Možná, že jsme viděli naše milované, jak přijali značku.

Nebo možná, že vidíme tak mnoho zabitých při pronásledování.

Možná, že naše životy se staly nesnesitelné, kvůli nově schváleným zákonům.


Každý se dřív nebo později setká se zármutkem, ale to, co vidíš, má dcero, je něco úplně jiného. Je to pláč a nářek, protože všechno, co je dobré, ze Země odešlo, a ti, kdo Mě zapřeli, Mě viděli přicházet a brát si mé vlastní ze Země. Truchlí, protože si příliš pozdě uvědomili, kde se bude nacházet jejich věčný osud.

Proto jsem naléhal na mé děti, aby se horlivě modlily za ztracené a za ztracené, které milovaly. Plačte a bědujte – držte půst a křičte ke Mně za ty, které milujete, mé děti, abych je mohl rychle zachránit, dřív, než bude příliš pozdě. Přimlouvejte se, hlásejte mé Slovo, modlete se bez přestání, neboť jejich duše jsou v mých očích vzácné a budete se zde z nich těšit po celou věčnost, pokud budou spaseny.

Neuvědomujete si, jak blízko je můj návrat.

Všechno je připraveno pro váš příchod sem! Vrátím se brzy!

Ježíš


Mt 25, 13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Mk 16, 15-18
15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16: Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18: budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."

Jak 5, 20: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.

Zj 1, 7-11
7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
9: Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11: "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."

zpět