1454. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STRAŠNÉ ZLO


Mé děti, Já vím, že cítíte zármutek kvůli nespravedlnostem, kterých jste svědky ve vašem světě.

Vězte, že jsem je také viděl a znám jméno každého člověka, který je spáchal a nedokáže-li pocítit lítost, k níž ho vyzývám, pak bude čelit mé spravedlnosti a na konci i mému hněvu. Žádná nespravedlnost se nestane, kterou bych neviděl. Nestane se nic zlého, co bych nepomstil.

Strašné zlo nyní vystupuje ve vašem světě a vy si musíte být vědomi jeho existence víc než kdykoli předtím.

Poznámka: Když to řekl, připomnělo mi to vizi, kterou jsem měla o obrovském trůnu, rostoucím už před nějakým časem skrze zemi na vrchol zeměkoule, což se může odkazovat na dobu, v níž se nacházíme: https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=huge+throne

Zlo, které vystupuje, touží zničit všechen můj lid v každé zemi. Toto zlo způsobí, že budou přijaty zákony, které to umožní. Nejdříve k omezení vašich prostředků a svobod, k potlačení mého svatého Slova a nakonec, aby odstranili vás, kteří ve Mně zůstáváte silní.

Nebojte se toho zla, neboť Já jsem s vámi. Nebojte se stát neohroženě za Mnou a hlásat mé Slovo, protože tak budou zachráněny poslední duše na zemi. Jste moji svědci na zemi a vaše práce je zde téměř hotová. Prokážu mým posledním svědkům mnoho milosrdenství, a vy pro Mne vykonáte velké činy.

Ježíš


Př 17, 15: Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností.

Zj 13, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.
2: Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.
3: Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;
4: klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali:
"Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
5: A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
6: A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.
7: A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;
8: budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

zpět