1455. Poselství Ježíše ze dne 3. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JÁ UŽ JSEM TADY


Mé děti mají obavy z budoucnosti, a přesto Já jsem stále tady. Jsem s vámi.

Proč se tak staráte o to, co budete jíst a v čem budete chodit, mé děti? Nepostaral jsem se vždy o vás? Myslíte si o Mně, že jsem Otec, který se nestará o své vlastní?

Je pravda, že čas velkého nedostatku přichází, přesto, neřekl jsem, že se postarám o mé děti, které jdou se Mnou, tak dobře, že budou kvůli tomu pronásledovány? Neřekl jsem v mém Slovu, že Já budu vaše útočiště a váš ochránce?

Ať už jste vložily svou víru do čehokoli, aby vás chránila, pak je to ono, co vás bude muset chránit v tom čase, mé drahé děti. Důkladně zvažte, kde je vaše víra, protože pokud jste učinily váš dům, svého manžela, nebo zbraně svým ochráncem, pak to bude vaší ochranou.

Já jsem skutečně váš Ochránce a Živitel, proč se tedy bojíte? Nejsem snad schopen porazit kohokoli, kdo půjde proti vám? Nejsem snad schopen postarat se o mé děti, když jsem se postaral o Izraelity už tak dávno?

Myslíte si, že jsem malý, slabý a neschopný? Kde je vaše víra?

Ježíš


Ž 46, 1-3
1: Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3: Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Mt 9, 29: Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.
8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.
9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10: Nnestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.
15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,
16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
zpět