1456. Poselství Ježíše ze dne 5. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ JE SVĚT VE ZMATKU


Mé děti, netrapte se.

Nedělejte si starosti, když jsou vaše oči zaměřeny na stav vašeho světa, a ne na Mne. Když se soustředíte na Mne, strach zmizí a není tu ani starost o to, co bude.

Když začnete každý den se Mnou a skončíte každý den se Mnou, půjdete v pokoji. Pokaždé, když vás svět rozptýlí, nasměrujte své myšlenky zpět ke Mně. Já jsem vše, co potřebujete.

Když je svět ve zmatku, Já jsem váš pokoj. Když ekonomika je v rozkladu, Já budu vaším poskytovatelem. Když zpráva vašeho lékaře bude nepříznivá, budu vaším léčitelem. Utěším vás v této době chaosu, obrátíte-li se jen ke Mně.

Denní zprávy vás neutěšují. Poslední burzovní zprávy vás neutěšují. To, co vidíte ve svém zrcadle, vás neutěšuje. Já vám dám útěchu. Když vás všichni ostatní vyhodí, ujmu se vás.

Pojďte ke Mně všichni, kdo jste těžce obtíženi, a Já vám dám odpočinek. Já jsem vše, co potřebujete.

Ježíš


Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Mk 1, 35: Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Ex 15, 26: Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji."

Jan 14, 26: Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 14, 27: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

Mt 11, 28: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mt 11, 29: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
zpět