1459. Poselství Ježíše ze dne 7. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TEN DEN SE BLÍŽÍ


Amerika jde stále v rozporu s mým svatým Slovem. Nerespektuje Mne, ani mou moc a nedbá na to, jak její špína ovlivňuje jiné národy.

Den zúčtovaní se blíží, kdy zničím ničemnost toho nečistého národa. Mám lidi v Americe, kteří Mě ještě uctívají svými způsoby, kteří ještě kážou mé pravé evangelium, kteří ještě hledají mou tvář. Ty zachráním. Ty budu chránit a postarám se o ně.

Nebojte se, mé děti – neboť ty z vás, které Mě opravdu milují, se nemají čeho bát.

K těm, které zůstávají v hříchu, se blíží ten den.

Ježíš


Lv 26, 15-21
15: Jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu,
16: pak já vám učiním toto: Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, snědí je vaši nepřátelé.
17: Postavím se proti vám a budete poraženi svými nepřáteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.
18: Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc.
19: Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď.
20: Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
21: Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.

Ž 145, 20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.

Jan 14,15: Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

zpět