146. Poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


MÉ DĚTI NEŽIJÍ ZEVNĚJŠKEM, ALE TÍM, CO NESOU V SRDCI


Moji milovaní lidé,

vy dobře znáte svého Pána, proto víte, že má trpělivost s těmi, kdo jsou moji, je nekonečná.

Varuji vás, abyste se probudili, ne snad proto, abyste ztratili naději v mé milosrdenství, ale abyste se rozhodli vzdát se hříchu a vnitřně se obnovili se šlechetným duchem.

Potřebuji, abyste byli duchovně bdělí. Mé děti nežijí zevnějškem, ale tím, co nesou v srdci. Proto lidské stvoření, které není sjednocené se Mnou, nebude schopno sdílet to, co ve skutečnosti nemá, nežije a nechová ve svém srdci.

Můj milovaný lide, zlo se nezastaví...

Mé děti nesmí přestat v boji proti zlu, které přichází zvenčí.

Mé děti nesmí polevit v bitvě, kterou nesou v sobě a která se neustále šíří skrze lidské ego a dává mu pocit převahy.

Nezapomeňte, že existuje a bude existovat malý svatý zbytek a že jste to vy, které volám, abyste byli částí této malé skupiny mých pravých dětí.

Děti, zůstávejte bdělé, se svými lampami rozsvícenými, uchovávejte mé Slovo, nepodléhejte všeobecnému odpadlictví, je to jen předehra k mému konečnému vítězství, nikoli k porážce Toho, kdo je všemocný.

Zůstaňte ostražité, nedovolte, aby vás vnější zdání uvedlo do omylu, neboť ti, kdo žijí vnějším zdáním, Mě nemilují, a přijdou protiřečit mému Slovu.

Jak často jsem už zmiňoval svého anděla pokoje, abyste se důvěrně seznámili s tím, kdo přijde dát můj dech mému lidu a bude se zcela odlišovat od zla!

Zaprvé, protože se objeví až po příchodu antikrista, zadruhé, protože je znamením mé Lásky a zatřetí, protože v jeho očích uvidíte mou Matku, když se na něj podíváte. Tento anděl pokoje zůstane s vámi.

Modlete se za ty, kdo budou stát vedle mého anděla pokoje. Povolám je, aby byli zbaveni všech sobeckých sklonů, a mému andělu pokoje odstraním všechny překážky před jeho příchodem.

Zlo přichází mým dětem vstříc a snaží se je zastavit, přivádí je myslet jen na sebe tím, že bere jen malou hrst písku do svých drápů, aby se mé děti udusily v zdánlivé hoře písku.

Ach, mé děti, jak snadno vrávoráte před lidským egem! Přiznejte, že nevynakládáte nejvyšší možné úsilí, přiznejte, že jste slabé a pyšné, přiznejte, že myslíte na sebe víc, než vaši bližní na vás.

Moji milovaní lidé, někteří se dívají s hrůzou, strachem nebo lhostejností na vše, co se děje v mé církvi, přesto jdete dál, aniž byste přezkoumali, nebo se podívali na současné události zblízka. Někteří často říkají, že náboženské pronásledování existovalo vždy, stejně jako události v přírodě...

Jsou slepí, nejen svýma očima, ale duchovně slepí!... Tato stvoření, připoutaná k peklu, se rozhodla neotevřít svá srdce, aby neporozuměla, že v každé generaci jsou okamžiky, předcházející očistu těch, kteří se bouří proti Mně.

Jsou slepí ti, kdo s největší lhostejností nechávají projít skrytou a temnou práci zla, které vždy pronikalo do mé církve, aby ji umlčelo.

Je to právě tento okamžik před očistou – tento okamžik a žádný jiný, v němž se Satan s velkou lstivostí a s předstihem soustřeďuje, aby zaútočil na můj lid skrze hierarchii mé církve. Ale v tomto rozhodujícím okamžiku si pekelné zlo vybralo novou strategii – zamořit mou církev tím, že tvrdošíjně pronikalo do kněžských seminářů, aby vybudovalo falešnou církev ve službách temnoty a ve vzpouře proti principům našeho Božího Zákona.

Moji milovaní, jsem přítomen ve svaté oběti na oltáři, kde je se Mnou zacházeno s velkou lhostejností, s neúctou a s pohrdáním... Někdy Mě uhodí, když Mě při proměňování pozvednou a bez nejmenší vážnosti a důstojnosti Mě nechají spadnout na oltář.

Děti, není to podstatný díl krize, v níž se nachází má církev?

Nesvědčí to o nedůvěře v mou skutečnou přítomnost v posvěcené hostii?

Není to znamení, že v jistých případech je kněžství považováno za zaměstnání jako každé jiné, jako prostředek... a ne za dar?

To je důvod, pro který moji lidé žijí uprostřed rozporuplnosti a duchovně nerostou, protože nedostávají náležitou potravu ze Slova, které je vede k růstu a dává život.

Otevřete oči, nejen oči těla, ale ducha, a podívejte se, jak eucharistická slavnost pozvolna ztrácí svou hodnotu a můj lid si zvyká, že už Mě nepotřebuje, ani Mě nevidí jako
ohnisko mé církve. Mé děti věří, že nepotřebují svého Boha.

Moji lidé, probuďte se dříve, než ti, kdo chtějí oslavit sami sebe, a s ohavností duchovní vlažnosti přijmou Zlého jako svého Boha.

Ti, kdo nemilují a nerespektují mou Matku a nezachovávají Přikázání, vstupují do mého Domu a urážejí Mne.

Ti, kdo nejsou v souladu s Boží vůlí, budou uvedeni do velkého zmatku. Budou neustále přihlížet událostem, ale budou lhostejní a popírat, že znamení jsou Znamení a tvrdit mému lidu, že je všechno v pořádku. S málo věrohodným výrokem, velká většina lidských stvoření dovolí, aby střed bratrské, svátostné jednoty a potravy mého lidu, kterým je mše svatá, vám byla vzata úpravou této šlechetné svátosti zavedením jiných ideologií.

Nepřikázal jsem, aby mé Slovo bylo překrouceno...
Nepřikázal jsem, aby se ke Mně chovali s pohrdáním, ani aby se rouhali mému Duchu Svatému...

Zákon člověka je krutost hloupého člověka.

Velké odpadlictví vzrůstá lhostejností mých kněží, služebníků mého lidu.

Zlo proniklo do mé církve rukama mých vlastních služebníků, které jsem varoval, aby nebyli zmateni a skrze toto zmatení se nestali pronásledovateli mého lidu, v němž jsou moji služebníci, proroci, jimž jsem svěřil mé Slovo, aby bylo předáno mým vlastním tak, aby mé Slovo nebylo překrouceno.

Má Matka střeží mé věrné proroky ve svém srdci. Vlci v rouchu beránčím budou pronásledovateli mých nástrojů a řeknou mým lidem, aby je neposlouchali, aby nevědomost mohla vládnout mezi mými vlastními, a tak nemohli být varováni.

Zapomínáte, že přijdu jako zloděj v noci. A co najdu? Ďábla, dosazeného na trůn a zbožňovaného... Mé chrámy znesvěceny a mé děti umlčeny...

Třetí tajemství z Fatimy je obsaženo v mém Slovu, bylo vám dáno s přísností, aby se můj lid probudil a prožil nový úsvit a nepokračoval v nevědomosti a nebyl veden do potupy úpadku...

Ticho, můj lide, ticho!...
Kdo se odvážil schovat Slovo mé Matky?

Ticho neplatí pro můj lid, proto vysvětluji mé Slovo a Slovo mé Matky mému lidu dříve, než noc obklopí nevědomostí ty, které miluji. Má Matka nebude mlčet, bude v tomto čase pokračovat s větším důrazem v obhajobě mého lidu, protože je Žena oděná Sluncem, která vede mé vlastní ke Mně.

Modlete se, mé děti, modlete se za Německo, bude brzy bičováno. Z této země vyjde jedno z mnoha spiknutí proti mým věrným.

Modlete se, mé děti, modlete se za Spojené státy, vystupňují konflikty ve zdánlivém klidu. Příroda bičuje tento národ.

Modlete se, mé děti, modlete se za Indonésii, rozechvěje národy kvůli velké sopečné erupci.

Modlete se za Španělsko, lidé se bouří. Naříká kvůli přírodě.

Tato generace zažije, co minulé generace neprožily. Hřích tohoto nynějšího lidstva přesahuje hříchy minulých generací. Osudný omyl: popírání hříchu, popírání existence zla předáním svobody prostopášníkům, kteří zamořují ty, kdo zůstávají nerozhodní, nebo slabí, kteří jsou zaslepeni tím, co je světské.

Můj milovaný lide, přicházím pro vás!

Mějte strach z mého Slova, z mých oznámení...
Mějte svatý strach z třikrát svatého Pána nebeských zástupů.

Nezapomínejte, že zkažené ovoce nakazí ostatní plody.

Nezapomínejte, že každý, kdo rozpozná, že se musí změnit, aby se vrátil na cestu obrácení, si zaslouží sedět u Stolu a očekávat věčnou hostinu.

Já jsem milosrdný, mé děti, jsem spravedlivý, a má dokonalost je nekonečná jak v milosrdenství, tak ve spravedlnosti.

Přicházím, abych vás povolal k odškodnění za urážky, jichž jste se dopustily proti naší Trojici.

Pojďte ke Mně, čekám vás s věčnou láskou.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět