1463. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 9. února 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BŮH NEOPOUŠTÍ SVŮJ LID
Boží lidé:


Přijměte pozorně naléhavou Boží výzvu:

Boží Láska volá každé lidské stvoření, aby přijalo jeho volání s vírou a láskou, a tak zabránilo Zlému, aby je pronikl a vzal do své služby.

Naše Královna a Matka Nebe a Země se přimlouvá za své děti, i když se jedná o lidi zabředlé do světa, milovníky hříchu a ztotožňující se s novými a hříšnými pravidly, které jim ďábel podsouvá, aby je rozdrtil.

Ne každý, kdo říká: "Pane, Pane", vstoupí do nebeského království [Mt 7, 21].

Kolik jen racionalismu je dovoleno přijmout této generaci před Božími výzvami!

Mnoho lidských stvoření se toulá po Zemi, aniž by si všimlo, co jim Boží vůle nechává vědět, aby se mohly samy připravit. Jiní jsou ti, kdo čtou a říkají, že věří, ale v hloubce jejich bytosti nacházejí vír pochybností. Pro ty, kdo nevěří, bylo by lepší, aby odložily to, čemu nevěří, že je dobré a nepřijali to, ale neposmívaly se tomuto Slovu.

Buďte si vždy jistí Boží pomocí těm, kdo přijímají Varování s úctou, zůstávají před "už a ještě ne" osobního obrácení.

Čas otevřel dveře k tomu, aby to, co musí být naplněno, vstoupilo do lidstva.

Boží lidé jsou jeho lidé, zůstávají před Ním, aniž by byli zanecháni ranám osudu, proto jsou varováni, aby se připravili. To, co přichází, a to, co již přišlo, je silné, a proto je nutná pevná víra a Boží Láska, přítomná v lidském stvoření, aby se necítilo ohrožováno Otcovským domem a jeho sdělením, ale bylo předem varováno Láskou.

Některá lidská stvoření se cítí rozčarována z čekání, kterému je vystavena církev, čekání, které bylo zkráceno silou zla ve světě, ale zapomínají, že Bůh neopouští svůj lid a dovoluje tomu, co bylo oznámeno, aby se stalo. To znamená: bezbožnost, rouhání, neúcta ke všemu, co představuje Bůh, svatokrádeže, přicházející pronásledování, epidemie, zamoření, pohromy, válka, hladomor, velká zemětřesení a účinky na přírodu.

Boží Slovo pozměňují ti, kdo z chrámů dělají hnízda zmijí a chtíče, ti, kdo oddělují věřící od chrámů a zavírají je, aby se věřící cítili slepí. Z tohoto důvodu je nezbytná víra a úplné odevzdání našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, je nezbytné ticho, aby mohli naslouchat Duchu Svatému, který jim pomáhá.

Církev, jako mystické Tělo a obživa svatého Zbytku, musí začít jako malá církev, a po pronásledování antikristem a očistě, která z nich udělá vzácné perly, znovu se rozšířit.

Je nezbytné ukovat stvoření pevné víry tím, že dostanou poznání toho, co již postupuje v Božím lidu a šíří se po celé Zemi.

Modlete se, Boží lidé, pokornými je pohrdáno a jsou pronásledováni, hlupáci jsou přijímáni svou výřečností ve své vlastní tvrdohlavosti, hlupáci se prosazují s prázdným duchem.

Modlete se, Boží lidé, vichry zla přemůžou dobrého člověka, doženou lidstvo k šílenství, zničí světovou ekonomiku a Zlý na sebe upozorní tím, že lidem nabídne ekonomickou stabilitu, jediné náboženství, jedinou vládu a jedinou měnu.

Modlete se, Boží lidé, antikrist jedná v souladu s mocnostmi Země a připravuje svou světovou prezentaci. Nedostatek víry mu dovolí, aby byl bez potíží přijat.

Modlete se, Boží lidé, chvíle vedoucí k této události podřídí lidská stvoření malé víry a učiní z nich kořist záludnosti ďábla, bude znepokojovat srdce a naplňovat je pýchou, kterou bude nelítostně šířit.

Modlete se, Boží lidé, vulkán Yellowstone se probouzí.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za nepředvídané a neznámé události přírody, které se množí a jsou pro vědu nevysvětlitelné.

Modlete se, Boží lidé, z Vatikánu vyjdou zprávy a otřesou Božím lidem. Zmatení v církvi se rozšíří, Boží lid naříká.

Lidská pýcha nebere na vědomí a dívá se s lhostejností, jak světová elita buduje základy k tomu, jak zopakovat holokaust. Lidé žijí hluší, slepí a němí… Až se probudí, ta chvíle už bude pryč, a čím pohrdali, bude příčinou jejich pláče.

Tragédie způsobené přírodou se blíží, přijdou velká zemětřesení a lidé, zhanobení svým egem, dovolili ztvrdnout svým srdcím a jimi ochromují Boží lásku, aby nepronikla do stvoření.

Boží milosrdenství je volá, čeká je jako na marnotratného syna dřív, než přijde temnota. Rozum jim říká, že se musí se obrátit, srdce je volá, aby změkli, a jejich smysly nechtějí být použity ke zlu.

Volání je jedno:

OBRAŤTE SE, ZNOVU SE VYDEJTE NA CESTU DŘÍV, NEŽ ĎÁBEL VÁS UCHOPÍ A POVEDE VÁS K ČINŮM A JEDNÁNÍM PROTI BOŽÍM ZÁMĚRŮM.

Nebojte se, uchovejte si silnou víru, nezůstávejte bytostmi zla, ale dobra.

Boží lidé, nemějte strach, nejste sami.

Modlete se k naší a vaší Královně, nebojte se, ona je s vámi, nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Žehnám vám.

Svatý archanděl Michael


zpět