1466. 13. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. července 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS SMÍŘENÍ


Čas smíření je nad lidstvem na zemi. Čas dětí, ctících své rodiče a čas rodičů, dodržujících posvátné sliby. Čas, kdy člověk už nebude milovat hřích, ale mé Slovo. Ale to nebude mít dlouhé trvání. Bude to prchavé, aby mé Slovo mohlo být naplněno, a pak bude všechno zničeno.

Řekl jsem vám, že Eliáš musí přijít a všechno obnovit před mým brzkým návratem, a on to udělá. Ale s Eliášem přijdou mnohá nebezpečí. Zlí králové, zlé královny a válka.

Podívejte se kolem, mé děti, a radujte se z míru, který je zatím váš, neboť brzy bude mír ze země vzat a čas, jako žádný jiný, zakryje její tvář. Čas mnoha strastí a utrpení. Čas, kdy bude vládnout nenávist a láska bude vzácná, protože můj lid jde domů.

Připravte své srdce, abyste uviděly konec.

Ježíš

Poznámka: Pán mi řekl, proč právě teď je duch zastrašování všude. Protože tento čas je časem Eliáše a Jezábel se objevuje všude, kde je Eliáš. Jezábel je duchem zastrašování. Achab, nejkrutější král Izraele, se také brzy objeví.


Mal 3, 23-24 [v orig. 4, 5-6]
23: Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
24: On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.

1Kr, 16, 30-31
30:
[Achab] dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním.
31: Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidoňanů, a chodil sloužit Baalovi a klaněl se mu.

1Kr 19, 2: Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: "Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi".

Zj 6, 4: A vyjel jiný kůň, rudý; tomu, který na něm seděl, byla dána moc, aby vzal zemi pokoj a aby se lidé navzájem pobíjeli. Byl mu dán také velký meč.
zpět