1467. 14. 02. 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. prosince 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZUŠLECHTĚNÉ ZLATO


Mé děti jsou často zaměstnány věcmi světa. Řekl jsem vám, co přijde, a tento čas je nyní u vás.

Jste připraveny na pronásledování, neboť už začalo. Varoval jsem vás před tímto časem. Jste schopné být tak silné, jak si myslíte, že být můžete?

Nebo Mne zapřete, abyste zachránily svůj vlastní život? Abyste zachránily život někoho, koho milujete? Uvážily jste, jak tento čas bude vypadat? Opravdu jste spočítaly cenu vaší víry ve Mne? Mnohé z vás věří, že jsou silné, avšak dosud Mi nikdy nedovolily svou víru vyzkoušet.

Modlete se o víru a vytrvalost, mé děti. Dovolte Mi vyzkoušet vaši víru, abyste mohly vystoupit jako zušlechtěné zlato.

Ježíš


Lk 10, 40-42
40: Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!
41: Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.
42: Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.

Př 23, 4: Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

2Kor 12, 10: Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Mt 10, 33: Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Ef 6, 11: Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Zach 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.

1Petr 1, 7: aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
zpět