1472. Poselství Ježíše ze dne 16. února 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis

NEPŘINÁŠÍTE O MNĚ PRAVDIVÁ SVĚDECTVÍ


Moji milovaní lidé:


Přijměte mé požehnání v této postní době, která začíná.

Chci, abyste si nejen připomínali, ale abyste prožili půst, a zvláště tento, když jste tak blízko událostem, které vás povedou k očistě.

Moje církev musí zůstat pozorná a udržet si víru pevnou a věrně naplňovat Přikázání.

Má požehnání pomáhají těm, kdo je přijímají:

Můj Duch Svatý vám během těchto čtyřiceti dnů dá zvláštním způsobem světlo v aspektech vašeho osobního života, které potřebují zlepšit.

Toto mé požehnání bude růst v každém lidském stvoření, které je zaslouženě připraveno přijmout s pokorou světlo mého Ducha Svatého, aby se připravilo na duchovní cestu, setkat se s lidským "já". Tímto způsobem budete schopni uvidět se takoví, jací jste.

Lidstvo se ocitá ve složité rozmanitosti ideologií, které je oddělují od mé vůle, za lhostejného pohledu některých mých kněží.

Tento půst se musí lišit od předchozích, které jste prožili s některými lidmi daleko, nebo na dovolené a s jinými, bez jakéhokoli svědomí, kteří si vybrali tento čas, aby páchali velké hereze a svatokrádeže, před nimiž se chvěje můj Dům.

Přišel čas, aby mé děti vyšly ze zajetí snadnosti, zatrpklosti, hněvu, nenávisti, neposlušnosti, od života, jako stvoření přítomné chvíle, bez citů, odmítající Mne: lidé bez pevné víry a tudíž lidé, kteří ve Mě v jednom okamžiku věří a v dalším už ne.

Moje cesta není cestou bolesti, ale cestou odčinění, smíření, sebedarování, růstu, zřeknutí se výroků "já jsem", já chci, "já", "já"…

Moje cesta vás vede k mé Lásce, mému odevzdání, mé oběti, mému daru sebe, aby ve vás v hojnosti mohl růst můj pokoj, solidarita, klid, mé odpuštění.

Milovaní lidé, můj lide, každý je přede Mnou zvláštní, každý je drahocennou perlou nekonečné hodnoty, proto se musíte navzájem milovat jako bratři, rozdávat dál mou Lásku, z níž jsem sám sebe dal na kříž.

Nyní začínáte mimořádně zvláštní půst, a to natolik, že jej nesmíte promarnit, neměli byste jej žít jako v minulosti… tento půst přichází, aby byl žit v očistě.

Nepřítel duše dokázal proniknout do všech oblastí lidstva, napadl mou církev, aby vás odvedl od skutečné tradice, od nekonečného tajemství mé oddanosti k vykoupení světa. [Řím 16, 17].

To je strategie zla, vyjádřená těmi, kdo zastupují antikrista, který jim vysílá vítr své přítomnosti na Zemi. To on šíří strach z bratrského setkání v tomto času na cestě k vrcholu naplnění této mise pro vykoupení lidské rasy, kterou můj otec svěřil Mně, a způsobil, že můj lid neodhodil špinavé hadry, které nosí a jimiž se chlubí.

Vyzývám vás, abyste zůstali se Mnou, modlili se, postili se a přinášeli bratrům lásku.

Vyzývám vás k pokání, které vám říká, abyste plnili mou vůli, a nikoli svou vlastní.

Vyzývám vás k dobročinné lásce, která nedává to, co je nadbytečné, ale to, co je potřebné, aby byla plodnější.

Vyzývám vás, abyste se modlili s opravdovým pokáním za bídu, kterou nosíte s sebou.

Přikazuji vám, abyste nebrali ohledy na sebe, ale postarali se o svého bratra a viděli Mě v něm [Gal 6, 4].

Přikazuji vám, abyste se modlili se slzami, které se rodí z bolesti, že jste Mě urazili a že Mě stále urážíte.

Podívejte se na sebe, děti:

Vy nejste zářící hvězdy…
Vy o Mně nepřinášíte pravdivá svědectví …
Vy nejste opravdovými stoupenci mé Matky…

Naučily jste se plazit a schovávat se, abyste nebyly viděny: dělat zlo je snadné, dělat dobro znamená umírat sám sobě.

Postní doba není požadavkem, není to trýznivé břemeno, ale čas pro vás, abyste napřímily odchýlenou cestu, po které jdete, napravily jednání a činy, které považujete za dobré, i když takové nejsou.

Už dost, moji lidé!

Čas ubíhá a s ním se očista stává silnější, bolestnější a trvalejší, abyste posílili svou víru a aby moji lidé, můj malý Zbytek byl neochvějný.

Země pokračuje v neustálém třesu, epidemie postupuje a zlo ji s radostí vítá, aby přijalo opatření proti těm, kdo jsou moji.

Mějte na paměti, že tento čas byl zkrácen…
Ať vás noc nezaskočí čekáním na znamení, abyste se změnili – znamením je tento půst.

Spící sopky se probouzejí a lidstvo bude opět nuceno omezit se v pohybu z jednoho místa na druhé.

Moji lidé, milované děti:

Já jsem s vámi, moje Matka vás neopustí, můj milovaný svatý archanděl Michael spolu s nebeskými legiemi čekají, až se svěříte jeho ochraně, a můj anděl pokoje přijde pro dobro mého lidu.

Jste požehnáni Trojiční Láskou, jste a stále budete žehnáni. Moji lidé nikdy nebyli opuštěni, ani nebudou v budoucnosti, proto posílám svého anděla pokoje, aby s mým Slovem v ústech uhasil žízeň a utišil hlad těch, kdo jsou moji, v krvavých okamžicích pro lidstvo.

Duchové zla, rozptýlení ve vzduchu, neztrácejí čas, aby vás vedli do záhuby, zvláště ty, kteří jsou daleko ode Mne. Přijďte ke Mně, Přijďte ke Mně!

Vzývejte svatého archanděla Michaela a nebeské legie, a buďte svědky mé Lásky a opravdovými dětmi mé Matky.

V tomto půstu si obzvlášť přeji, aby se moji lidé zdrželi vyslovit slova proti svému bratru.
Vyzývám vás, abyste odpouštěli a byli odpuštěním
[Jak 4, 11].

Vy jste můj lid a moji lidé musí přitahovat dobro a uvádět je do života v každé osobě mého mystického Těla.

Žehnám vám mým Nejsvětějším Srdcem.

Váš nejláskyplnější Ježíš


zpět